Beta OTA Updates/iPad mini/10.3

From The Apple Wiki

iPad mini 2[edit]

iPad4,4[edit]

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
10.3 beta 14E5230e 24 January 2017 b8e54a74ea44aaa2aef1db8d0fb05138cbda2e43.zip 1,693,557,789
10.3 beta 2 14E5239e 6 February 2017 d4586608ed975407597428a1e9b92ee757de792a.zip 1,697,215,617
10.3 beta 3 14E5249d 20 February 2017 0d134bb474bd3bcf23399f3c100d9e0e033e2a0a.zip 1,697,424,252
10.3 beta 4 14E5260b 27 February 2017 942b3279ef49c76ddd3d777bea2ee16a546c255b.zip 1,698,139,849
10.3 beta 5 14E5269a 8 March 2017 82e9f03021d10d3901c91d687162b9e3339f776c.zip 1,697,882,129
10.3 beta 6 14E5273a 13 March 2017 c74c7b5be8fb092940feb7b04c0e2c162dfca174.zip 1,697,841,223
10.3 beta 7 14E5277a 16 March 2017 8e2e6f4354d60cd6fbca97472af4387b47bb3483.zip 1,697,817,051

iPad4,5[edit]

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
10.3 beta 14E5230e 24 January 2017 252c85fb1634afa898156e29ffa432f60ca33964.zip 1,715,968,726
10.3 beta 2 14E5239e 6 February 2017 39965b86ea0b6f4bd6c6899812799eb85f5b0ff0.zip 1,719,627,028
10.3 beta 3 14E5249d 20 February 2017 b5afcee4735ab662fc05727c402299d6d245721e.zip 1,719,834,435
10.3 beta 4 14E5260b 27 February 2017 eda70a227fed2647ef45a7f05331107746711a6c.zip 1,720,550,470
10.3 beta 5 14E5269a 8 March 2017 7bc3278e3f56014d92a1e0c7985c6e1bcc03b962.zip 1,720,292,997
10.3 beta 6 14E5273a 13 March 2017 3f2aff812c4c76b0f8b37b2659c21ade57dee617.zip 1,720,252,085
10.3 beta 7 14E5277a 16 March 2017 7648eb999061734f43875bd13f380eb33d9973e0.zip 1,720,227,929

iPad4,6[edit]

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
10.3 beta 14E5230e 24 January 2017 5f9174f228075a9bcae5b9e86c3c231903498a9c.zip 1,715,968,712
10.3 beta 2 14E5239e 6 February 2017 364a0c733a5911eb77998217ce83469af7fca677.zip 1,719,627,043
10.3 beta 3 14E5249d 20 February 2017 1635c67d57cd1be3ecfbfb4b2e22075f822d0a8f.zip 1,719,834,419
10.3 beta 4 14E5260b 27 February 2017 deb5057fb47ec9c0405c97a42575a766aab29d99.zip 1,720,550,475
10.3 beta 5 14E5269a 8 March 2017 cbaa617f2d4bdadbc9a3417423ef2c62407c4b2f.zip 1,720,293,023
10.3 beta 6 14E5273a 13 March 2017 6f54da0ef795871b9867e1888ae6ef277078748b.zip 1,720,252,098
10.3 beta 7 14E5277a 16 March 2017 2636ce164bb882e42353c17fec1cfb4a1a3fe17c.zip 1,720,227,922

iPad mini 3[edit]

iPad4,7[edit]

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
10.3 beta 14E5230e 24 January 2017 21b7c3ee4f5045ca39ad572f55f7b1202ace4866.zip 1,733,268,774
10.3 beta 2 14E5239e 6 February 2017 aa0dc008b2e50eba195475b4f69abb56324088d4.zip 1,732,247,222
10.3 beta 3 14E5249d 20 February 2017 700ee2bf35fdf861fdaa77d373bdac1262f8042a.zip 1,734,580,483
10.3 beta 4 14E5260b 27 February 2017 3db7a9b888b18714b86e40af6400804a6815a3e9.zip 1,736,567,339
10.3 beta 5 14E5269a 8 March 2017 1a0d9ca0558aa220449f90848b100c6f72725ab5.zip 1,737,578,865
10.3 beta 6 14E5273a 13 March 2017 a1e8de749af41d4f47e7becc4cb21ea90101c548.zip 1,737,638,684
10.3 beta 7 14E5277a 16 March 2017 e88aca6c26d918b0fcd39e3b2a480ac46b4650bf.zip 1,737,595,873

iPad4,8[edit]

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
10.3 beta 14E5230e 24 January 2017 00cd7bd9681411672db07f9af65d607fa83902ae.zip 1,755,678,908
10.3 beta 2 14E5239e 6 February 2017 5d2500e3fce955c91e99c6953d7dcb604144a899.zip 1,754,658,021
10.3 beta 3 14E5249d 20 February 2017 0c63239ade5efcc9885c15f1a1427127e5643ed7.zip 1,756,990,934
10.3 beta 4 14E5260b 27 February 2017 8dde02ce18bc038460c91d5a1df224248eb0ce80.zip 1,758,977,676
10.3 beta 5 14E5269a 8 March 2017 47e45725b1cf90a92ee5d842c4ec888a99d992c5.zip 1,759,989,571
10.3 beta 6 14E5273a 13 March 2017 95167378f4e3399c090a286997f14f5b68adb6a7.zip 1,760,049,150
10.3 beta 7 14E5277a 16 March 2017 dc74676048ce3c63b23e089ef10b5b3602ea2350.zip 1,760,006,344

iPad4,9[edit]

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
10.3 beta 14E5230e 24 January 2017 2ab72cc074f6173bbdc7c68e545edb4e1b070eee.zip 1,755,678,912
10.3 beta 2 14E5239e 6 February 2017 e892cafdafecd383d66582cd84506c879261b083.zip 1,754,658,017
10.3 beta 3 14E5249d 20 February 2017 cc3e0c93b9e4ab189fe758f24270e8f119b9e042.zip 1,756,990,947
10.3 beta 4 14E5260b 27 February 2017 1222e63b3905ec01390d762980a31e900bb517e7.zip 1,758,977,665
10.3 beta 5 14E5269a 8 March 2017 5a45fe5a2d9c7671be42611c77fdacf068b04e98.zip 1,759,989,567
10.3 beta 6 14E5273a 13 March 2017 ea1705f602ee64bf8aabe9e4aecd44577799c2ca.zip 1,760,049,154
10.3 beta 7 14E5277a 16 March 2017 a37511eebec36140319fc913c837503a1dde573d.zip 1,760,006,336

iPad mini 4[edit]

iPad5,1[edit]

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
10.3 beta 14E5230e 24 January 2017 0d22f39c0424179328cbb10b03fcedfa9325d6b9.zip 1,733,674,172
10.3 beta 2 14E5239e 6 February 2017 fc9ede57ca8437716a3d389e23b7552e12a98cdd.zip 1,732,674,132
10.3 beta 3 14E5249d 20 February 2017 a29a922da441e5fc16a356e8bc534e675460e847.zip 1,735,013,319
10.3 beta 4 14E5260b 27 February 2017 613238afc8f39b0c6ae98848189a05092656a0e6.zip 1,736,972,545
10.3 beta 5 14E5269a 8 March 2017 d3eab0577b450bad95d53c3fa4e56fc82b9866d9.zip 1,737,985,626
10.3 beta 6 14E5273a 13 March 2017 52ddae7ea7c5aca9350b20377430ad4951f3df03.zip 1,738,045,057
10.3 beta 7 14E5277a 16 March 2017 1bbfba661be8a9568e3f00c012cab9243bb44af4.zip 1,738,003,200

iPad5,2[edit]

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
10.3 beta 14E5230e 24 January 2017 707ceeb7f72eda8ace7e8fbbb747c5e0929123b2.zip 1,760,070,213
10.3 beta 2 14E5239e 6 February 2017 7d1b9158e3cbf4db5621c139ea59b9dfe0afb37a.zip 1,759,070,136
10.3 beta 3 14E5249d 20 February 2017 26131bc7ed4c550dc796046a76516097f05e13fa.zip 1,761,405,932
10.3 beta 4 14E5260b 27 February 2017 e03d60a55fd9adebb4381794d77c5db38caafbdd.zip 1,763,366,897
10.3 beta 5 14E5269a 8 March 2017 cb8dfa1108a99eb7f361fead84fafea7cfccd3dc.zip 1,764,380,303
10.3 beta 6 14E5273a 13 March 2017 10c695466a61b815b9a3c95cb6685b42ecd6c6f8.zip 1,764,438,577
10.3 beta 7 14E5277a 16 March 2017 59a4815ed64cbdea0297e9abd0924f2f8691530f.zip 1,764,396,726