OTA Updates/Mac/13.6.1

From The Apple Wiki

Intel

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.1 22G313 25 October 2023 3b88e7e7b8d2783611e8ff118a10235e758d46c1.zip 11,922,536,150
12.3 21E230 82e6b82f4d947d19a3831a58c43387ba55506b16.zip 4,600,711,167
12.3.1 21E258 740c0951a434b1352642b19157a17888d231364b.zip 4,602,452,891
12.4 21F79 b513dc5c8acd376f98aa2c38d255c588daff5cf1.zip 4,586,308,846
12.5 21G72 7221c86da17921d335fdd01e2cafcb0b696fdb05.zip 4,439,248,531
12.5.1 21G83 06dd2a6822a0ca3fd40185fc08d7977aa1b0d9c7.zip 4,439,618,363
12.6 21G115 75de9380dace36034030fa4225e16289c04369d0.zip 4,436,874,297
12.6.1 21G217 531ebc257e235846dcbce987512466479f568d75.zip 4,436,475,674
12.6.2 21G320 cade58cc30e91cdbc0194caaa25ee9c27d9cdbfa.zip 4,435,266,408
12.6.3 21G419 3a087543777f89d6d2a4dab91cc6af9e816c9e3a.zip 4,434,770,352
12.6.4 21G526 5828681daee06a82040fbd4acc5c3202e3422732.zip 4,433,984,058
12.6.5 21G531 2e06b7044138add3646a10e9ddf72e026dfb0bd9.zip 4,434,008,501
12.6.6 21G646 16e6ac7b5454d5e14cbf006fbdda555d1188f9a6.zip 4,433,065,847
12.6.7 21G651 78edd010a04bacf9dc9df9cd9316335a9a12fe77.zip 4,432,551,361
12.6.8 21G725 b4bd36bc1caece64e4007df786e9e35d9732d437.zip 4,432,839,266
12.6.9 21G726 849d9d180ae0533142ad120dde20c87476876b34.zip 4,433,072,628
12.7 21G816 6a8bee8bc247f2fa91dcf4a230a8ef36736bcaa9.zip 4,433,681,965
12.7.1 RC 2 21G918 9712ec968270c7af64ed9e62d9fb359c30dbb2b4.zip 4,433,024,693
12.7.1 21G920 2b529a82802103dc82d6b381207e6414b4a5b5b6.zip 4,433,122,154
13.0 22A380 8829ec276745ead8577f4a3a415a9be53542cb6f.zip 2,480,103,101
13.0.1 22A400 0724267d31b97a76207e50407c37a753290da784.zip 2,479,885,301
13.1 22C65 a017711e3e6a86c29ccf9844bb213841695b33ae.zip 2,432,737,030
13.2 22D49 2dc3a3514a5e287eeb46b1886a0d3046c13e6262.zip 2,363,260,832
13.2.1 22D68 c963f9edd875491e21e9e5d71a9199f47cd171a2.zip 2,363,291,936
13.3 22E252 69435dc24bdd764f1cbd12131c400f7afdf7bd52.zip 1,182,252,607
13.3.1 22E261 1863e4a33ae37471ae19bede42f13acae6bc08be.zip 1,180,858,869
13.4 22F66 455ec1739460564cd6a1e5f89d14c83893c839db.zip 1,054,265,157
13.4.1 22F82 24af2cc89cc78c0f08928c89682d6f51aa3d97ef.zip 1,054,985,874
13.5 22G74 25433feddac0e23e441afc2fb7e64c01b8de980f.zip 678,646,382
13.5.1 22G90 b8098688a846c4c115ed0023b0de8b1a5ad8cfbb.zip 677,875,245
13.5.2 22G91 5001d8e255cd9fff6d55124b527482209c29ba4d.zip 677,775,484
13.6 22G120 4e7c778b18e14a3217045454b4a42c6edbfe6084.zip 636,217,773
13.6.1 RC 2 22G311 760d8a32e1eb9abe612b4bed20fd790e4511cdee.zip 477,094,028

M1 Series

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.1 22G313 25 October 2023 3b88e7e7b8d2783611e8ff118a10235e758d46c1.zip 11,922,536,150
13.0 22A380 d434c1c9c4e5fa2fe89aec386c8a160e76de7c71.zip 3,743,965,368
13.0.1 22A400 58674cb2acd842c422a818c226a8b562460086fe.zip 3,743,801,220
13.1 22C65 01898cc322fc2b4963718df1eeb2aeec2e4fa8ca.zip 3,664,907,473
13.2 22D49 78c91a6771b4e9f0cab6ab55fe9b7538da5af065.zip 3,590,134,201
13.2.1 22D68 9e96fd98bb6ef96d53752747c2925fa7048d9f87.zip 3,589,234,710
13.3 22E252 09828314bd2ebbd647d0d26f9b314f354cec3b98.zip 1,823,020,907
13.3.1 22E261 4c02cec157cb94fa3efcb71aa293e8cc73b88cad.zip 1,820,838,225
13.4 22F66 03545fd92484221956e3ad0eb9a71bdeb575f3c2.zip 1,586,972,469
13.4.1 22F82 62a5b2622c23f85a88d0c47f4c9ebcb78c805df6.zip 1,588,484,715
13.5 22G74 6f4b1027e7b9552a1ba3b09f90611dcd0f755afa.zip 1,116,704,273
13.5.1 22G90 860a5bbc6cecb408a0c105d6c27859358e93c3ec.zip 1,116,879,143
13.5.2 22G91 1a09f72868b428eb32ec5efb75f3d3ec2b8278b8.zip 1,116,430,435
13.6 22G120 707faabfdc4b3afba22851a1c602fe410fb56cd3.zip 1,040,837,660
13.6.1 RC 2 22G311 49fd19f4a029eea9fd891ba60e2549802f5a41da.zip 726,727,167

M2

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.1 22G313 25 October 2023 3b88e7e7b8d2783611e8ff118a10235e758d46c1.zip 11,922,536,150
13.0 22A380 d434c1c9c4e5fa2fe89aec386c8a160e76de7c71.zip 3,743,965,368
13.0.1 22A400 58674cb2acd842c422a818c226a8b562460086fe.zip 3,743,801,220
13.1 22C65 01898cc322fc2b4963718df1eeb2aeec2e4fa8ca.zip 3,664,907,473
13.2 22D49 78c91a6771b4e9f0cab6ab55fe9b7538da5af065.zip 3,590,134,201
13.2.1 22D68 9e96fd98bb6ef96d53752747c2925fa7048d9f87.zip 3,589,234,710
13.3 22E252 09828314bd2ebbd647d0d26f9b314f354cec3b98.zip 1,823,020,907
13.3.1 22E261 4c02cec157cb94fa3efcb71aa293e8cc73b88cad.zip 1,820,838,225
13.4 22F66 03545fd92484221956e3ad0eb9a71bdeb575f3c2.zip 1,586,972,469
13.4.1 22F82 62a5b2622c23f85a88d0c47f4c9ebcb78c805df6.zip 1,588,484,715
13.5 22G74 6f4b1027e7b9552a1ba3b09f90611dcd0f755afa.zip 1,116,704,273
13.5.1 22G90 860a5bbc6cecb408a0c105d6c27859358e93c3ec.zip 1,116,879,143
13.5.2 22G91 1a09f72868b428eb32ec5efb75f3d3ec2b8278b8.zip 1,116,430,435
13.6 22G120 707faabfdc4b3afba22851a1c602fe410fb56cd3.zip 1,040,837,660
13.6.1 RC 2 22G311 49fd19f4a029eea9fd891ba60e2549802f5a41da.zip 726,727,167

M2 Pro & Max

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.1 22G313 25 October 2023 3b88e7e7b8d2783611e8ff118a10235e758d46c1.zip 11,922,536,150
13.0 22A8380 f082766bb14cfeaf5c8cd9b5996bde5ed889baca.zip 4,084,890,158
22A8381 64fe07b18ad5c313bc241eca399b9078d5bd02ba.zip 4,085,213,755
13.2 22D49 78c91a6771b4e9f0cab6ab55fe9b7538da5af065.zip 3,590,134,201
13.2.1 22D68 9e96fd98bb6ef96d53752747c2925fa7048d9f87.zip 3,589,234,710
13.3 22E252 09828314bd2ebbd647d0d26f9b314f354cec3b98.zip 1,823,020,907
13.3.1 22E261 4c02cec157cb94fa3efcb71aa293e8cc73b88cad.zip 1,820,838,225
13.4 22F66 03545fd92484221956e3ad0eb9a71bdeb575f3c2.zip 1,586,972,469
13.4.1 22F82 62a5b2622c23f85a88d0c47f4c9ebcb78c805df6.zip 1,588,484,715
13.5 22G74 6f4b1027e7b9552a1ba3b09f90611dcd0f755afa.zip 1,116,704,273
13.5.1 22G90 860a5bbc6cecb408a0c105d6c27859358e93c3ec.zip 1,116,879,143
13.5.2 22G91 1a09f72868b428eb32ec5efb75f3d3ec2b8278b8.zip 1,116,430,435
13.6 22G120 707faabfdc4b3afba22851a1c602fe410fb56cd3.zip 1,040,837,660
13.6.1 RC 2 22G311 49fd19f4a029eea9fd891ba60e2549802f5a41da.zip 726,727,167

MacBook Air (15-inch, M2, 2023)

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.1 22G313 25 October 2023 3b88e7e7b8d2783611e8ff118a10235e758d46c1.zip 11,922,536,150
13.3 22E8252 52eccd5d49e080ff2d3fe9d78576bb9caf58b75a.zip 1,756,166,592
13.4 22F2063 70b848525ea911c72f300e6bc727f223247cc983.zip 1,517,885,453
22F2073 1f5cb4a0da8d27a83d08b4bcd57f7acc7cb3a721.zip 1,517,376,319
13.4.1 22F2083 a7195d1f8fdca20a703667ae3138eb080d72e31d.zip 1,518,260,127
13.5 22G74 6f4b1027e7b9552a1ba3b09f90611dcd0f755afa.zip 1,116,704,273
13.5.1 22G90 860a5bbc6cecb408a0c105d6c27859358e93c3ec.zip 1,116,879,143
13.5.2 22G91 1a09f72868b428eb32ec5efb75f3d3ec2b8278b8.zip 1,116,430,435
13.6 22G120 707faabfdc4b3afba22851a1c602fe410fb56cd3.zip 1,040,837,660
13.6.1 RC 2 22G311 49fd19f4a029eea9fd891ba60e2549802f5a41da.zip 726,727,167

M2 Max & Ultra (WWDC 2023)

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.1 22G313 25 October 2023 3b88e7e7b8d2783611e8ff118a10235e758d46c1.zip 11,922,536,150
13.4 22F2063 70b848525ea911c72f300e6bc727f223247cc983.zip 1,517,885,453
22F2073 1f5cb4a0da8d27a83d08b4bcd57f7acc7cb3a721.zip 1,517,376,319
13.4.1 22F2083 a7195d1f8fdca20a703667ae3138eb080d72e31d.zip 1,518,260,127
13.5 22G74 6f4b1027e7b9552a1ba3b09f90611dcd0f755afa.zip 1,116,704,273
13.5.1 22G90 860a5bbc6cecb408a0c105d6c27859358e93c3ec.zip 1,116,879,143
13.5.2 22G91 1a09f72868b428eb32ec5efb75f3d3ec2b8278b8.zip 1,116,430,435
13.6 22G120 707faabfdc4b3afba22851a1c602fe410fb56cd3.zip 1,040,837,660
13.6.1 RC 2 22G311 49fd19f4a029eea9fd891ba60e2549802f5a41da.zip 726,727,167