OTA Updates/Mac/13.6.6

From The Apple Wiki

Intel

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.6 22G630 25 March 2024 c93aeef5277f8dc6e9d59a277684f63088eb1f3e.zip 12,184,532,130
12.3 21E230 e77f79ab0d0e62c73017f02d76ae42d75b45b95a.zip 4,764,207,434
12.3.1 21E258 5e4ee587af58ed2698260b9cc020c2424d5f02d4.zip 4,766,278,302
12.4 21F79 a550f44a1dc920ed09adf566dc1beeabe4d09e22.zip 4,749,648,075
12.5 21G72 919f00ee3637564582127e27aeff11660133b2b9.zip 4,609,496,317
12.5.1 21G83 ceb1a252a5c3402e18c986b23f4e1ed223531b47.zip 4,609,233,567
12.6 21G115 46f4b70ab4c78e40cd8cccb9af7b86ea2060079d.zip 4,603,609,987
12.6.1 21G217 dd8dcc93796308ef7d9c47ac4ee5c7ede402e7dd.zip 4,603,401,210
12.6.2 21G320 ae936fd74038cb2f0c3a1eb5524d14b9e5b63478.zip 4,602,987,742
12.6.3 21G419 2ed392f22871e78be67dee04cedb7e75863e2cba.zip 4,603,158,210
12.6.4 21G526 4d5ef94a5ae9e05f5175e3d362539d2055cc44eb.zip 4,603,283,316
12.6.5 21G531 e51f2ca8aef0d7dbc590325e72a5fadf4cae1ebb.zip 4,603,181,812
12.6.6 21G646 5c0adf284da6972ed5e66519c81fe34ed8638bac.zip 4,602,188,578
12.6.7 21G651 c8dcbfebd787febbde838a4f99258c60db1e393e.zip 4,601,538,988
12.6.8 21G725 bdeaaf61bdd3165274add0696411015d14fe935e.zip 4,601,299,355
12.6.9 21G726 0e5726bbce96bbf0833e94f208f36eaee786b0af.zip 4,601,159,893
12.7 21G816 6fbc70b869744fac9cbec2befce4f41a4b302257.zip 4,600,910,444
12.7.1 21G920 a6d975c4374bcd5bfdd43c2241122f21b80c0965.zip 4,601,062,690
12.7.2 21G1974 f3644e5e7cc2eb9c8ae97c48449b85afaa32c166.zip 4,600,212,851
12.7.3 21H1015 81933fd94cc9d5be223d4708308f81f383baa603.zip 4,599,004,063
12.7.4 RC 4 21H1122 b80ac21507575aaa3bd04abfb8a1d3d7af571d8c.zip 4,599,024,473
12.7.4 21H1123 8f01457473cd7ccdc3f886e9a4a1e20d9448efaa.zip 4,599,007,199
13.0 22A380 89980228149b0c12f6bee3bb3a86aab6123e90f3.zip 2,653,856,323
13.0.1 22A400 6b507a534ffb92950edcb8d43319579076786ed7.zip 2,653,921,852
13.1 22C65 6f08241898f4e87e0870c4f4b8c32b0361691cf1.zip 2,604,629,099
13.2 22D49 7efe42bebdb33a420d03a0ea366fadb4711095b2.zip 2,536,563,214
13.2.1 22D68 9f7eaa0b8faac4ceab1dd3635cde19e52e571801.zip 2,536,490,316
13.3 22E252 31b6ffcc48ce96972ac60d01c82b8b9b279f2521.zip 1,364,367,907
13.3.1 22E261 16ca0aabece428ed4e54d1a8f8ce0c931944e04b.zip 1,361,876,317
13.4 22F66 4bbead63f38014bc79ba088e1ca344dba88d6f0b.zip 1,244,341,147
13.4.1 22F82 8dc2f688b6de6e8a83a19003300304c760d03b12.zip 1,244,833,508
13.5 22G74 c18c5da5d6c4a4725070589549a9d38a27f83be2.zip 1,004,546,627
13.5.1 22G90 895b451edac205a65f405ef0a56def38c136dd20.zip 1,004,259,705
13.5.2 22G91 2fc21f3c4f5487432073d70e70dba5f4dd115a4d.zip 1,004,144,704
13.6 22G120 dd8724483b8b4a7b8476c9adfabf90be83e6ae36.zip 992,355,322
13.6.1 22G313 fe78493bbd96d1412859c505fa087c2489157d80.zip 978,601,967
13.6.3 22G436 3d692583be2b8277d87406682d1a782dd5035da6.zip 693,161,688
13.6.4 22G513 dc446e69cca58420a6e1d29372cbc2a56ce7ced7.zip 696,381,663
13.6.5 RC 4 22G620 a286f0e55117f15e49246500b86246852c12fbd3.zip 478,652,242
13.6.5 22G621 73609baf179174ca31c85895b62c9acae75274d6.zip 474,836,197

M1/M2

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.6 22G630 25 March 2024 c93aeef5277f8dc6e9d59a277684f63088eb1f3e.zip 12,184,532,130
13.0 22A380 15ab99120ce6daf8d4c71d2c7e94d6a9481a5543.zip 4,005,800,710
13.0.1 22A400 a9f349ef13079953a3fbef19287920baa74796a7.zip 4,005,870,164
13.1 22C65 308b9c6cda0e416e2370cc8246065f8bb65cdd0c.zip 3,927,070,531
13.2 22D49 18d27306339b1bd00c4848c9e314d5b795b19847.zip 3,850,186,950
13.2.1 22D68 f9529bb30182e55caa563b4089a561e6caf615f4.zip 3,850,148,521
13.3 22E252 b7f6cac01c0c46b000b86bd517e04dc64677023d.zip 2,091,723,107
13.3.1 22E261 4d8122528add7a5f80d797cc8a73d519a073da91.zip 2,092,783,873
13.4 22F66 6e471e14535cada8702a3a337832e7c46f6c0c1c.zip 1,869,343,914
13.4.1 22F82 a83b45ff1602d79e8a31a2be5492a7d8a7315805.zip 1,868,897,559
13.5 22G74 05a6d61b840322a749b66cac968b76f8247ac6ca.zip 1,581,554,492
13.5.1 22G90 748f81643aaf817a1b32d0fc2f109cb85e1575d9.zip 1,581,886,578
13.5.2 22G91 36ca448d687512d6107fe17550ddbe368fd4e831.zip 1,581,561,379
13.6 22G120 f35cea7ab5adcc15df09bdac0a4528fb4cf18049.zip 1,539,937,737
13.6.1 22G313 ce826f495d551beba4d6f2f779ca7be9b1e4bf2c.zip 1,525,326,487
13.6.3 22G436 003c05ade303a9006ca64d858df179d31dbfe515.zip 1,176,865,119
13.6.4 22G513 e1114e47918daf571233997ed220c35ba45b7664.zip 1,161,968,096
13.6.5 RC 4 22G620 9fd3d0cb0c3fda29fdf62eed1889477be4ae4360.zip 801,762,178
13.6.5 22G621 4e35bb814ab95fbd851a137816c79b342feecc65.zip 787,444,393

M1 Pro & Max

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.6 22G630 25 March 2024 c93aeef5277f8dc6e9d59a277684f63088eb1f3e.zip 12,184,532,130
13.0 22A380 15ab99120ce6daf8d4c71d2c7e94d6a9481a5543.zip 4,005,800,710
13.0.1 22A400 a9f349ef13079953a3fbef19287920baa74796a7.zip 4,005,870,164
13.1 22C65 308b9c6cda0e416e2370cc8246065f8bb65cdd0c.zip 3,927,070,531
13.2 22D49 18d27306339b1bd00c4848c9e314d5b795b19847.zip 3,850,186,950
13.2.1 22D68 f9529bb30182e55caa563b4089a561e6caf615f4.zip 3,850,148,521
13.3 22E252 b7f6cac01c0c46b000b86bd517e04dc64677023d.zip 2,091,723,107
13.3.1 22E261 4d8122528add7a5f80d797cc8a73d519a073da91.zip 2,092,783,873
13.4 22F66 6e471e14535cada8702a3a337832e7c46f6c0c1c.zip 1,869,343,914
13.4.1 22F82 a83b45ff1602d79e8a31a2be5492a7d8a7315805.zip 1,868,897,559
13.5 22G74 05a6d61b840322a749b66cac968b76f8247ac6ca.zip 1,581,554,492
13.5.1 22G90 748f81643aaf817a1b32d0fc2f109cb85e1575d9.zip 1,581,886,578
13.5.2 22G91 36ca448d687512d6107fe17550ddbe368fd4e831.zip 1,581,561,379
13.6 22G120 f35cea7ab5adcc15df09bdac0a4528fb4cf18049.zip 1,539,937,737
13.6.1 22G313 ce826f495d551beba4d6f2f779ca7be9b1e4bf2c.zip 1,525,326,487
13.6.2 22G320 4b017cf34822226ba8d1b8a4ab6919cc8bd2eaa4.zip 1,542,385,384
13.6.3 22G436 003c05ade303a9006ca64d858df179d31dbfe515.zip 1,176,865,119
13.6.4 22G513 e1114e47918daf571233997ed220c35ba45b7664.zip 1,161,968,096
13.6.5 RC 4 22G620 9fd3d0cb0c3fda29fdf62eed1889477be4ae4360.zip 801,762,178
13.6.5 22G621 4e35bb814ab95fbd851a137816c79b342feecc65.zip 787,444,393

M2 Pro & Max

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.6 22G630 25 March 2024 c93aeef5277f8dc6e9d59a277684f63088eb1f3e.zip 12,184,532,130
13.0 22A8380 33dd654de1375ac0c9c218b987b82eaad79ad808.zip 4,348,169,258
22A8381 78655109df9a97e07561510d078718276f13518a.zip 4,347,876,216
13.2 22D49 18d27306339b1bd00c4848c9e314d5b795b19847.zip 3,850,186,950
13.2.1 22D68 f9529bb30182e55caa563b4089a561e6caf615f4.zip 3,850,148,521
13.3 22E252 b7f6cac01c0c46b000b86bd517e04dc64677023d.zip 2,091,723,107
13.3.1 22E261 4d8122528add7a5f80d797cc8a73d519a073da91.zip 2,092,783,873
13.4 22F66 6e471e14535cada8702a3a337832e7c46f6c0c1c.zip 1,869,343,914
13.4.1 22F82 a83b45ff1602d79e8a31a2be5492a7d8a7315805.zip 1,868,897,559
13.5 22G74 05a6d61b840322a749b66cac968b76f8247ac6ca.zip 1,581,554,492
13.5.1 22G90 748f81643aaf817a1b32d0fc2f109cb85e1575d9.zip 1,581,886,578
13.5.2 22G91 36ca448d687512d6107fe17550ddbe368fd4e831.zip 1,581,561,379
13.6 22G120 f35cea7ab5adcc15df09bdac0a4528fb4cf18049.zip 1,539,937,737
13.6.1 22G313 ce826f495d551beba4d6f2f779ca7be9b1e4bf2c.zip 1,525,326,487
13.6.2 22G320 4b017cf34822226ba8d1b8a4ab6919cc8bd2eaa4.zip 1,542,385,384
13.6.3 22G436 003c05ade303a9006ca64d858df179d31dbfe515.zip 1,176,865,119
13.6.4 22G513 e1114e47918daf571233997ed220c35ba45b7664.zip 1,161,968,096
13.6.5 RC 4 22G620 9fd3d0cb0c3fda29fdf62eed1889477be4ae4360.zip 801,762,178
13.6.5 22G621 4e35bb814ab95fbd851a137816c79b342feecc65.zip 787,444,393

MacBook Air (15-inch, M2, 2023)

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.6 22G630 25 March 2024 c93aeef5277f8dc6e9d59a277684f63088eb1f3e.zip 12,184,532,130
13.3 22E8252 efbb55ed1d2188a7c6d274796fae1e8d613779f0.zip 2,023,895,543
13.4 22F2063 4175d0110d3900b00114f9910b40fea031a1c08d.zip 1,798,711,083
22F2073 f8bc227ba0b41a4ccd1cfc30a60fbbbb473bb9c5.zip 1,799,057,019
13.4.1 22F2083 47bf0d7dca1cd37f6f1af6fe04ced17aa5b9b6d5.zip 1,798,905,662
13.5 22G74 05a6d61b840322a749b66cac968b76f8247ac6ca.zip 1,581,554,492
13.5.1 22G90 748f81643aaf817a1b32d0fc2f109cb85e1575d9.zip 1,581,886,578
13.5.2 22G91 36ca448d687512d6107fe17550ddbe368fd4e831.zip 1,581,561,379
13.6 22G120 f35cea7ab5adcc15df09bdac0a4528fb4cf18049.zip 1,539,937,737
13.6.1 22G313 ce826f495d551beba4d6f2f779ca7be9b1e4bf2c.zip 1,525,326,487
13.6.3 22G436 003c05ade303a9006ca64d858df179d31dbfe515.zip 1,176,865,119
13.6.4 22G513 e1114e47918daf571233997ed220c35ba45b7664.zip 1,161,968,096
13.6.5 RC 4 22G620 9fd3d0cb0c3fda29fdf62eed1889477be4ae4360.zip 801,762,178
13.6.5 22G621 4e35bb814ab95fbd851a137816c79b342feecc65.zip 787,444,393

M2 Max & Ultra (WWDC 2023)

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.6 22G630 25 March 2024 c93aeef5277f8dc6e9d59a277684f63088eb1f3e.zip 12,184,532,130
13.4 22F2063 4175d0110d3900b00114f9910b40fea031a1c08d.zip 1,798,711,083
22F2073 f8bc227ba0b41a4ccd1cfc30a60fbbbb473bb9c5.zip 1,799,057,019
13.4.1 22F2083 47bf0d7dca1cd37f6f1af6fe04ced17aa5b9b6d5.zip 1,798,905,662
13.5 22G74 05a6d61b840322a749b66cac968b76f8247ac6ca.zip 1,581,554,492
13.5.1 22G90 748f81643aaf817a1b32d0fc2f109cb85e1575d9.zip 1,581,886,578
13.5.2 22G91 36ca448d687512d6107fe17550ddbe368fd4e831.zip 1,581,561,379
13.6 22G120 f35cea7ab5adcc15df09bdac0a4528fb4cf18049.zip 1,539,937,737
13.6.1 22G313 ce826f495d551beba4d6f2f779ca7be9b1e4bf2c.zip 1,525,326,487
13.6.3 22G436 003c05ade303a9006ca64d858df179d31dbfe515.zip 1,176,865,119
13.6.4 22G513 e1114e47918daf571233997ed220c35ba45b7664.zip 1,161,968,096
13.6.5 RC 4 22G620 9fd3d0cb0c3fda29fdf62eed1889477be4ae4360.zip 801,762,178
13.6.5 22G621 4e35bb814ab95fbd851a137816c79b342feecc65.zip 787,444,393

M3

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
13.6.6 22G630 25 March 2024 c93aeef5277f8dc6e9d59a277684f63088eb1f3e.zip 12,184,532,130
13.5 22G2074 36a628a7630035beb61c035679fab8b3fff0d9c5.zip 1,385,770,337
22G2080 eeb3395becd23aa6c30eff84e7e231e0557e84ac.zip 1,385,848,156
13.6.2 22G2321 fd5377ea2d4d19ef8427cbec522dc78d8f42e32a.zip 1,302,253,377
13.6.3 22G436 003c05ade303a9006ca64d858df179d31dbfe515.zip 1,176,865,119
13.6.4 22G513 e1114e47918daf571233997ed220c35ba45b7664.zip 1,161,968,096
13.6.5 RC 4 22G620 9fd3d0cb0c3fda29fdf62eed1889477be4ae4360.zip 801,762,178
13.6.5 22G621 4e35bb814ab95fbd851a137816c79b342feecc65.zip 787,444,393