OTA Updates/Mac/14.4.1

From The Apple Wiki

Intel

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
12.3 21E230 02cfa1e9de7fba1a3736a3615842c9698e82ee13.zip 6,291,937,134
12.3.1 21E258 0c746daefdb533eb8608d8869705a193b0e54d82.zip 6,293,243,190
12.4 21F79 6408c3d23967f443e66074740a176087abd42ca5.zip 6,291,446,594
12.5 21G72 b6b1f45feaec431f712b604ce5ec9b4ed14e18f0.zip 6,279,874,821
12.5.1 21G83 9d6042c12eaebbacc2bbb81f440e8a2d3b86e88c.zip 6,279,560,922
12.6 21G115 556abb7e661adb72ca676edc9f7f5847aa046d7b.zip 6,273,527,205
12.6.1 21G217 6fd200968f02257c09649148aeda6403c9db891f.zip 6,273,810,758
12.6.2 21G320 43e722b9af1adcd775fc29448d4dbe4726f90174.zip 6,274,052,565
12.6.3 21G419 371f2be2b7b0a5a4a7339992873855a849c263c9.zip 6,274,461,396
12.6.4 21G526 a544f50ebd3dfbd550d5d1f5919427da0ae5ce99.zip 6,273,767,471
12.6.5 21G531 307b677fc4177f0efb13f48d673eef9a4ee1ae3e.zip 6,273,951,096
12.6.6 21G646 d5f3ce0a09e3401058d479d7cbf06785c32d006a.zip 6,273,262,611
12.6.7 21G651 8022b8d3bdc3ef99c51de7de879d2670a040f7be.zip 6,272,875,607
12.6.8 21G725 bec97410b82bdefc448b3a253aad95701dbe320c.zip 6,272,289,623
12.6.9 21G726 0d02eef85e06dbae0db0302ced6078e65d34170e.zip 6,272,520,570
12.7 21G816 943ae89e61a230fe5e5937a4776724a5f1816e3c.zip 6,273,001,929
12.7.1 21G920 65524ba8ac36a94931f3cba328e43f25c3281bb2.zip 6,273,084,946
12.7.2 21G1974 835899fc0e995cd75f993842b6aa7c0027005b34.zip 6,271,705,443
12.7.3 21H1015 75dd3ce697d5dfb8fbcb708f76a53596d221b0d8.zip 6,270,687,251
12.7.4 RC 4 21H1122 c3bf5354aad9c0bc8679b4c257f7877b56c0fe6c.zip 6,271,199,939
12.7.4 21H1123 1c30e089235a6e2c764fd8455f1a05d089cbd132.zip 6,270,802,112
13.0 22A380 4b80c4944011c080e4c02a2c497fe1de20638be9.zip 5,301,050,080
13.0.1 22A400 5103014b1b14bbd7c25ab698fb7036294e697737.zip 5,300,870,812
13.1 22C65 485dc4fb018ae9192687d9554fd8cdb714ad6ef4.zip 5,279,376,669
13.2 22D49 c3b736dc3e20ee200d35f9bb81f0da09dc736ba2.zip 5,260,477,058
13.2.1 22D68 cc722b636eab9511bac952dd0cf5a1ad6e7f109e.zip 5,260,250,263
13.3 22E252 496253d5da2b8c652d287020f314641ba756451d.zip 5,061,830,714
13.3.1 22E261 6bf21a9e5cb60b9e357233161a00f621508e1a9b.zip 5,060,716,596
13.4 22F66 ff5c01934f35c1b57d8896ace12f6e2ec2fe84ed.zip 5,050,569,771
13.4.1 22F82 2e42fef19dc8a8dc7b36a53d6132ce33835caa7e.zip 5,050,288,461
13.5 22G74 9f0070aa7448a9869af243b55614b10fc4e8024d.zip 5,045,008,756
13.5.1 22G90 3b5daea88d7a4c1c5ed99a4afdb613a8e1953f5f.zip 5,044,593,822
13.5.2 22G91 327a2475ddfee6f785a7ff13751ad741232565a4.zip 5,045,179,166
13.6 22G120 aecb5a0e8ed1d39238f2bf823b1ff2af7d533ad9.zip 5,044,555,263
13.6.1 22G313 825dcece28386a00162d851f106e2ecbaf97efe3.zip 5,042,564,867
13.6.3 22G436 dd3e2a82bd3a39ef42b3253ac22a5c00363c0caa.zip 4,893,193,346
13.6.4 22G513 baa5de29e186c2c4d9249b019e5211810078290b.zip 4,892,312,838
13.6.5 RC 4 22G620 ca5dbbb85548a1ddf72445c1a186ab36be992e16.zip 4,892,061,981
13.6.5 22G621 f52285a8edaeed143a6e7f57a458785850955a58.zip 4,891,826,622
13.6.6 22G630 df6daca5bb854b86f36c62021522b1af778155f0.zip 4,891,910,073
14.0 23A344 2c81f4ba567d4fe72337017f8e2bf317503b570b.zip 2,711,725,560
14.1 23B74 d65e4154095f76bdf5839b154a5d20925eed3dcb.zip 2,375,316,669
14.1.1 23B81 ca6f8c46a7c0a78988492573fbf7217a46df1a45.zip 2,375,268,355
14.1.2 23B92 ecfbfd489117a25b49473fbc6086a228f69e435e.zip 2,375,134,531
14.2 23C64 1a7d3ca42494de67c46a794bfaf3faadabab2810.zip 2,026,976,378
14.2.1 23C71 c74e993e3ea5b1d8dfe16ff7bcacb426731fd30e.zip 2,027,183,162
14.3 23D56 fa44982abd6bf40731d525430d3ffb5bf90f606a.zip 2,010,140,957
14.3.1 23D60 d30806b065b160ed55ea33283c12dbd7eadd5cdc.zip 2,011,601,472
14.4 beta 5 23E5211a 43b128c577dcd983ca3516692e5f41e5164331cf.zip 917,766,718
14.4 23E214 ec162ae04caa680bf5b5c7ee5ff09b08c40f6cc3.zip 447,799,677

M1

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
12.3 21E230 3d8ef6122d6d459c732f7e30944488efeb64d342.zip 8,831,279,911
12.3.1 21E258 2c9a4aa593c045b10f1e691a1670580d67c4b13a.zip 8,832,782,154
12.4 21F79 34674e466b1b9516ea705e7cbe36de9fe04bce14.zip 8,831,361,721
12.5 21G72 8829d8826ab9018bc3f21fa21b10f068dcd70c4a.zip 8,816,515,476
12.5.1 21G83 2dfc3f50288a4469b168c60ecf35963158b3043c.zip 8,816,175,128
12.6 21G115 ee8a0f7da1c2d8fad760859fd5095d4077ce531d.zip 8,809,987,522
12.6.1 21G217 57f7bb2f804b14d172684f41cf1c18cdf0f2165a.zip 8,809,887,781
12.6.2 21G320 1b50ef79118884d4703f5a013e4c9f42f9d10a0d.zip 8,810,903,337
12.6.3 21G419 257b1cfe8870dbd67c0d95d936d039f3a200bcce.zip 8,810,460,195
12.6.4 21G526 e028cc3e18e0d03144711e6f2a4b1246ff392d1e.zip 8,810,493,082
12.6.5 21G531 fa05e397ceb8fe7106d8ba124b422297ea8080c1.zip 8,810,685,064
12.6.6 21G646 b6d1cb6579547cffe33871a772fe40763fa7532b.zip 8,809,937,102
12.6.7 21G651 bf0dce59f4d85e8d7440d5e5283009ac6d9e4134.zip 8,809,028,970
12.6.8 21G725 86bae82c9639719856bbba439618fbd6be15bbce.zip 8,808,919,420
12.6.9 21G726 1822a726dcc8ddae00e100ca82d8801f53a6ae33.zip 8,809,022,244
12.7 21G816 023a5f728b97e6d4473fa8b675c74e842bab774b.zip 8,808,866,810
12.7.1 21G920 9364b33abf7c5e50af230999e16c708b88790e88.zip 8,808,999,327
12.7.2 21G1974 b289633a24ccd4c7618fd787c954bcf5198bd629.zip 8,808,122,246
12.7.3 21H1015 47dfe40d6bebfd4769c55993d45dd53cd732d7a7.zip 8,806,729,813
12.7.4 RC 4 21H1122 cd61d3becf5b8fa73b9c9ba98caadc1e3b82b89e.zip 8,806,734,263
12.7.4 21H1123 6d54c4f990ae9ae5e76478c1839d98811970c64a.zip 8,807,243,269
13.0 22A380 3c26fd3423ecce73a6f8b08ff4ed54858e33c398.zip 7,838,395,290
13.0.1 22A400 d661a035c3a67e2e97ec8293693302fe9c9c62ec.zip 7,837,429,712
13.1 22C65 490938f2da9b54ff3d0fe2c7af567a85854843bf.zip 7,810,084,751
13.2 22D49 9080ec0d3a60df669f4886efdbee33d36a75d318.zip 7,789,058,875
13.2.1 22D68 4d9f7e55ba9d8e2d372c7f69950633a973549a28.zip 7,788,285,951
13.3 22E252 43d3ac68f381f6699b1ace87c8dddd7fb2e747a1.zip 7,456,636,326
13.3.1 22E261 0ce31aa033408b1e56b49703a618aad0c8997f11.zip 7,458,907,095
13.4 22F66 81a889cef65bec2ce33dc510d1a06aada3f39abe.zip 7,442,686,941
13.4.1 22F82 56510c4517a89b163115bb1530562eb584f4dea7.zip 7,444,157,516
13.5 22G74 492133268a456df7091abda6eebcb29b1559839a.zip 7,439,377,494
13.5.1 22G90 60c19d31223cc03feb1b6c16ade31af02394e9e6.zip 7,439,453,845
13.5.2 22G91 d0bd42c41ed00bd2de761f799a8cffdfb22aca34.zip 7,439,031,179
13.6 22G120 c8aba3d49407b8e3016ae5d2b724169e440994be.zip 7,437,004,780
13.6.1 22G313 65f8571260e60454b6498fa209b0f14a0011dc58.zip 7,438,183,320
13.6.3 22G436 7498e180e47f49f6c27f9f247f5aa4ae3f456483.zip 7,282,812,476
13.6.4 22G513 cdaf6318c968925a71558188e4b004164a2587b9.zip 7,282,517,247
13.6.5 RC 4 22G620 350be169dd512646fa53881d031dcb093c406c7c.zip 7,282,886,363
13.6.5 22G621 d92d9736497eed7a0d36c4b7c961723e816a5796.zip 7,282,673,905
13.6.6 22G630 48ccfb4604395368073f53fe6c8e1ba0b3d584cd.zip 7,283,402,184
14.0 23A344 d5511d6e1a945a2b9b4da0e98fca444972c3fca9.zip 4,384,463,388
14.1 23B74 95398e3503940a3dc9cbcaeab3ba587e00729d49.zip 4,014,516,895
14.1.1 23B81 7e9440d74acc7a1ddff960e2487ef596dd02f048.zip 4,014,918,698
14.1.2 23B92 1835b8b3698712560e3300cfb31c40c208a5984f.zip 4,013,647,108
14.2 23C64 fc195f2809f3c90cf12e392283dec492eea90c2a.zip 3,566,599,560
14.2.1 23C71 07890abac3c66ecc0cab4c5db786259cc89fd649.zip 3,564,685,296
14.3 23D56 8ceb85af26ff7e31d3b9c3ca82330bd4282950a1.zip 3,544,620,688
14.3.1 23D60 702d30c92c57e8b06445781da1c6d7dd5b3ff82c.zip 3,544,078,750
14.4 beta 5 23E5211a 0d342ec6ba9a085795aaa3a34438f54a4418b0f3.zip 1,804,947,755
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405

M1 Pro & Max

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
12.3 21E230 3d8ef6122d6d459c732f7e30944488efeb64d342.zip 8,831,279,911
12.3.1 21E258 2c9a4aa593c045b10f1e691a1670580d67c4b13a.zip 8,832,782,154
12.4 21F79 34674e466b1b9516ea705e7cbe36de9fe04bce14.zip 8,831,361,721
12.5 21G72 8829d8826ab9018bc3f21fa21b10f068dcd70c4a.zip 8,816,515,476
12.5.1 21G83 2dfc3f50288a4469b168c60ecf35963158b3043c.zip 8,816,175,128
12.6 21G115 ee8a0f7da1c2d8fad760859fd5095d4077ce531d.zip 8,809,987,522
12.6.1 21G217 57f7bb2f804b14d172684f41cf1c18cdf0f2165a.zip 8,809,887,781
12.6.2 21G320 1b50ef79118884d4703f5a013e4c9f42f9d10a0d.zip 8,810,903,337
12.6.3 21G419 257b1cfe8870dbd67c0d95d936d039f3a200bcce.zip 8,810,460,195
12.6.4 21G526 e028cc3e18e0d03144711e6f2a4b1246ff392d1e.zip 8,810,493,082
12.6.5 21G531 fa05e397ceb8fe7106d8ba124b422297ea8080c1.zip 8,810,685,064
12.6.6 21G646 b6d1cb6579547cffe33871a772fe40763fa7532b.zip 8,809,937,102
12.6.7 21G651 bf0dce59f4d85e8d7440d5e5283009ac6d9e4134.zip 8,809,028,970
12.6.8 21G725 86bae82c9639719856bbba439618fbd6be15bbce.zip 8,808,919,420
12.6.9 21G726 1822a726dcc8ddae00e100ca82d8801f53a6ae33.zip 8,809,022,244
12.7 21G816 023a5f728b97e6d4473fa8b675c74e842bab774b.zip 8,808,866,810
12.7.1 21G920 9364b33abf7c5e50af230999e16c708b88790e88.zip 8,808,999,327
12.7.2 21G1974 b289633a24ccd4c7618fd787c954bcf5198bd629.zip 8,808,122,246
12.7.3 21H1015 47dfe40d6bebfd4769c55993d45dd53cd732d7a7.zip 8,806,729,813
12.7.4 RC 4 21H1122 cd61d3becf5b8fa73b9c9ba98caadc1e3b82b89e.zip 8,806,734,263
12.7.4 21H1123 6d54c4f990ae9ae5e76478c1839d98811970c64a.zip 8,807,243,269
13.0 22A380 3c26fd3423ecce73a6f8b08ff4ed54858e33c398.zip 7,838,395,290
13.0.1 22A400 d661a035c3a67e2e97ec8293693302fe9c9c62ec.zip 7,837,429,712
13.1 22C65 490938f2da9b54ff3d0fe2c7af567a85854843bf.zip 7,810,084,751
13.2 22D49 9080ec0d3a60df669f4886efdbee33d36a75d318.zip 7,789,058,875
13.2.1 22D68 4d9f7e55ba9d8e2d372c7f69950633a973549a28.zip 7,788,285,951
13.3 22E252 43d3ac68f381f6699b1ace87c8dddd7fb2e747a1.zip 7,456,636,326
13.3.1 22E261 0ce31aa033408b1e56b49703a618aad0c8997f11.zip 7,458,907,095
13.4 22F66 81a889cef65bec2ce33dc510d1a06aada3f39abe.zip 7,442,686,941
13.4.1 22F82 56510c4517a89b163115bb1530562eb584f4dea7.zip 7,444,157,516
13.5 22G74 492133268a456df7091abda6eebcb29b1559839a.zip 7,439,377,494
13.5.1 22G90 60c19d31223cc03feb1b6c16ade31af02394e9e6.zip 7,439,453,845
13.5.2 22G91 d0bd42c41ed00bd2de761f799a8cffdfb22aca34.zip 7,439,031,179
13.6 22G120 c8aba3d49407b8e3016ae5d2b724169e440994be.zip 7,437,004,780
13.6.1 22G313 65f8571260e60454b6498fa209b0f14a0011dc58.zip 7,438,183,320
13.6.2 22G320 2dd783de8ac6c91d47b4fd58a5134539348d4b27.zip 7,452,131,913
13.6.3 22G436 7498e180e47f49f6c27f9f247f5aa4ae3f456483.zip 7,282,812,476
13.6.4 22G513 cdaf6318c968925a71558188e4b004164a2587b9.zip 7,282,517,247
13.6.5 RC 4 22G620 350be169dd512646fa53881d031dcb093c406c7c.zip 7,282,886,363
13.6.5 22G621 d92d9736497eed7a0d36c4b7c961723e816a5796.zip 7,282,673,905
13.6.6 22G630 48ccfb4604395368073f53fe6c8e1ba0b3d584cd.zip 7,283,402,184
14.0 23A344 d5511d6e1a945a2b9b4da0e98fca444972c3fca9.zip 4,384,463,388
14.1 23B74 95398e3503940a3dc9cbcaeab3ba587e00729d49.zip 4,014,516,895
14.1.1 23B81 7e9440d74acc7a1ddff960e2487ef596dd02f048.zip 4,014,918,698
14.1.2 23B92 1835b8b3698712560e3300cfb31c40c208a5984f.zip 4,013,647,108
14.2 23C64 fc195f2809f3c90cf12e392283dec492eea90c2a.zip 3,566,599,560
14.2.1 23C71 07890abac3c66ecc0cab4c5db786259cc89fd649.zip 3,564,685,296
14.3 23D56 8ceb85af26ff7e31d3b9c3ca82330bd4282950a1.zip 3,544,620,688
14.3.1 23D60 702d30c92c57e8b06445781da1c6d7dd5b3ff82c.zip 3,544,078,750
14.4 beta 5 23E5211a 0d342ec6ba9a085795aaa3a34438f54a4418b0f3.zip 1,804,947,755
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405

M2

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
12.4 21F2081 71a9f516979410fb5d9b20d63203e695086c0e0b.zip 8,822,321,308
21F2092 f461f86eeb40d72376be2bcf90d16891e5c67c52.zip 8,826,131,909
12.5 21G72 8829d8826ab9018bc3f21fa21b10f068dcd70c4a.zip 8,816,515,476
12.5.1 21G83 2dfc3f50288a4469b168c60ecf35963158b3043c.zip 8,816,175,128
12.6 21G115 ee8a0f7da1c2d8fad760859fd5095d4077ce531d.zip 8,809,987,522
12.6.1 21G217 57f7bb2f804b14d172684f41cf1c18cdf0f2165a.zip 8,809,887,781
12.6.2 21G320 1b50ef79118884d4703f5a013e4c9f42f9d10a0d.zip 8,810,903,337
12.6.3 21G419 257b1cfe8870dbd67c0d95d936d039f3a200bcce.zip 8,810,460,195
12.6.4 21G526 e028cc3e18e0d03144711e6f2a4b1246ff392d1e.zip 8,810,493,082
12.6.5 21G531 fa05e397ceb8fe7106d8ba124b422297ea8080c1.zip 8,810,685,064
12.6.6 21G646 b6d1cb6579547cffe33871a772fe40763fa7532b.zip 8,809,937,102
12.6.7 21G651 bf0dce59f4d85e8d7440d5e5283009ac6d9e4134.zip 8,809,028,970
12.6.8 21G725 86bae82c9639719856bbba439618fbd6be15bbce.zip 8,808,919,420
12.6.9 21G726 1822a726dcc8ddae00e100ca82d8801f53a6ae33.zip 8,809,022,244
12.7 21G816 023a5f728b97e6d4473fa8b675c74e842bab774b.zip 8,808,866,810
12.7.1 21G920 9364b33abf7c5e50af230999e16c708b88790e88.zip 8,808,999,327
12.7.2 21G1974 b289633a24ccd4c7618fd787c954bcf5198bd629.zip 8,808,122,246
12.7.3 21H1015 47dfe40d6bebfd4769c55993d45dd53cd732d7a7.zip 8,806,729,813
12.7.4 RC 4 21H1122 cd61d3becf5b8fa73b9c9ba98caadc1e3b82b89e.zip 8,806,734,263
12.7.4 21H1123 6d54c4f990ae9ae5e76478c1839d98811970c64a.zip 8,807,243,269
13.0 22A380 3c26fd3423ecce73a6f8b08ff4ed54858e33c398.zip 7,838,395,290
13.0.1 22A400 d661a035c3a67e2e97ec8293693302fe9c9c62ec.zip 7,837,429,712
13.1 22C65 490938f2da9b54ff3d0fe2c7af567a85854843bf.zip 7,810,084,751
13.2 22D49 9080ec0d3a60df669f4886efdbee33d36a75d318.zip 7,789,058,875
13.2.1 22D68 4d9f7e55ba9d8e2d372c7f69950633a973549a28.zip 7,788,285,951
13.3 22E252 43d3ac68f381f6699b1ace87c8dddd7fb2e747a1.zip 7,456,636,326
13.3.1 22E261 0ce31aa033408b1e56b49703a618aad0c8997f11.zip 7,458,907,095
13.4 22F66 81a889cef65bec2ce33dc510d1a06aada3f39abe.zip 7,442,686,941
13.4.1 22F82 56510c4517a89b163115bb1530562eb584f4dea7.zip 7,444,157,516
13.5 22G74 492133268a456df7091abda6eebcb29b1559839a.zip 7,439,377,494
13.5.1 22G90 60c19d31223cc03feb1b6c16ade31af02394e9e6.zip 7,439,453,845
13.5.2 22G91 d0bd42c41ed00bd2de761f799a8cffdfb22aca34.zip 7,439,031,179
13.6 22G120 c8aba3d49407b8e3016ae5d2b724169e440994be.zip 7,437,004,780
13.6.1 22G313 65f8571260e60454b6498fa209b0f14a0011dc58.zip 7,438,183,320
13.6.3 22G436 7498e180e47f49f6c27f9f247f5aa4ae3f456483.zip 7,282,812,476
13.6.4 22G513 cdaf6318c968925a71558188e4b004164a2587b9.zip 7,282,517,247
13.6.5 RC 4 22G620 350be169dd512646fa53881d031dcb093c406c7c.zip 7,282,886,363
13.6.5 22G621 d92d9736497eed7a0d36c4b7c961723e816a5796.zip 7,282,673,905
13.6.6 22G630 48ccfb4604395368073f53fe6c8e1ba0b3d584cd.zip 7,283,402,184
14.0 23A344 d5511d6e1a945a2b9b4da0e98fca444972c3fca9.zip 4,384,463,388
14.1 23B74 95398e3503940a3dc9cbcaeab3ba587e00729d49.zip 4,014,516,895
14.1.1 23B81 7e9440d74acc7a1ddff960e2487ef596dd02f048.zip 4,014,918,698
14.1.2 23B92 1835b8b3698712560e3300cfb31c40c208a5984f.zip 4,013,647,108
14.2 23C64 fc195f2809f3c90cf12e392283dec492eea90c2a.zip 3,566,599,560
14.2.1 23C71 07890abac3c66ecc0cab4c5db786259cc89fd649.zip 3,564,685,296
14.3 23D56 8ceb85af26ff7e31d3b9c3ca82330bd4282950a1.zip 3,544,620,688
14.3.1 23D60 702d30c92c57e8b06445781da1c6d7dd5b3ff82c.zip 3,544,078,750
14.4 beta 5 23E5211a 0d342ec6ba9a085795aaa3a34438f54a4418b0f3.zip 1,804,947,755
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405

M2 Pro & Max

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
13.0 22A8380 32f64b9fb26d79bf28f1304a05da476d8ec78354.zip 7,837,639,723
22A8381 4015e04f20e80a11fd22249d8b39d330162a62c5.zip 7,837,392,035
13.2 22D49 9080ec0d3a60df669f4886efdbee33d36a75d318.zip 7,789,058,875
13.2.1 22D68 4d9f7e55ba9d8e2d372c7f69950633a973549a28.zip 7,788,285,951
13.3 22E252 43d3ac68f381f6699b1ace87c8dddd7fb2e747a1.zip 7,456,636,326
13.3.1 22E261 0ce31aa033408b1e56b49703a618aad0c8997f11.zip 7,458,907,095
13.4 22F66 81a889cef65bec2ce33dc510d1a06aada3f39abe.zip 7,442,686,941
13.4.1 22F82 56510c4517a89b163115bb1530562eb584f4dea7.zip 7,444,157,516
13.5 22G74 492133268a456df7091abda6eebcb29b1559839a.zip 7,439,377,494
13.5.1 22G90 60c19d31223cc03feb1b6c16ade31af02394e9e6.zip 7,439,453,845
13.5.2 22G91 d0bd42c41ed00bd2de761f799a8cffdfb22aca34.zip 7,439,031,179
13.6 22G120 c8aba3d49407b8e3016ae5d2b724169e440994be.zip 7,437,004,780
13.6.1 22G313 65f8571260e60454b6498fa209b0f14a0011dc58.zip 7,438,183,320
13.6.2 22G320 2dd783de8ac6c91d47b4fd58a5134539348d4b27.zip 7,452,131,913
13.6.3 22G436 7498e180e47f49f6c27f9f247f5aa4ae3f456483.zip 7,282,812,476
13.6.4 22G513 cdaf6318c968925a71558188e4b004164a2587b9.zip 7,282,517,247
13.6.5 RC 4 22G620 350be169dd512646fa53881d031dcb093c406c7c.zip 7,282,886,363
13.6.5 22G621 d92d9736497eed7a0d36c4b7c961723e816a5796.zip 7,282,673,905
13.6.6 22G630 48ccfb4604395368073f53fe6c8e1ba0b3d584cd.zip 7,283,402,184
14.0 23A344 d5511d6e1a945a2b9b4da0e98fca444972c3fca9.zip 4,384,463,388
14.1 23B74 95398e3503940a3dc9cbcaeab3ba587e00729d49.zip 4,014,516,895
14.1.1 23B81 7e9440d74acc7a1ddff960e2487ef596dd02f048.zip 4,014,918,698
14.1.2 23B92 1835b8b3698712560e3300cfb31c40c208a5984f.zip 4,013,647,108
14.2 23C64 fc195f2809f3c90cf12e392283dec492eea90c2a.zip 3,566,599,560
14.2.1 23C71 07890abac3c66ecc0cab4c5db786259cc89fd649.zip 3,564,685,296
14.3 23D56 8ceb85af26ff7e31d3b9c3ca82330bd4282950a1.zip 3,544,620,688
14.3.1 23D60 702d30c92c57e8b06445781da1c6d7dd5b3ff82c.zip 3,544,078,750
14.4 beta 5 23E5211a 0d342ec6ba9a085795aaa3a34438f54a4418b0f3.zip 1,804,947,755
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405

MacBook Air (15-inch, M2, 2023)

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
13.3 22E8252 9fd7157d7baa50fc1bb9ced2648a68c3544baf4b.zip 7,473,237,865
13.4 22F2063 5f2492e17a318f5746b9e11b548e559e20d151e7.zip 7,457,717,993
22F2073 a6d9f0e07506d4e9575c8926d4b6a9ddf4c9f724.zip 7,458,040,805
13.4.1 22F2083 ba7d1f3d5ce601bea67d38c3a002fa9159fdcc28.zip 7,458,265,934
13.5 22G74 492133268a456df7091abda6eebcb29b1559839a.zip 7,439,377,494
13.5.1 22G90 60c19d31223cc03feb1b6c16ade31af02394e9e6.zip 7,439,453,845
13.5.2 22G91 d0bd42c41ed00bd2de761f799a8cffdfb22aca34.zip 7,439,031,179
13.6 22G120 c8aba3d49407b8e3016ae5d2b724169e440994be.zip 7,437,004,780
13.6.1 22G313 65f8571260e60454b6498fa209b0f14a0011dc58.zip 7,438,183,320
13.6.3 22G436 7498e180e47f49f6c27f9f247f5aa4ae3f456483.zip 7,282,812,476
13.6.4 22G513 cdaf6318c968925a71558188e4b004164a2587b9.zip 7,282,517,247
13.6.5 RC 4 22G620 350be169dd512646fa53881d031dcb093c406c7c.zip 7,282,886,363
13.6.5 22G621 d92d9736497eed7a0d36c4b7c961723e816a5796.zip 7,282,673,905
13.6.6 22G630 48ccfb4604395368073f53fe6c8e1ba0b3d584cd.zip 7,283,402,184
14.0 23A344 d5511d6e1a945a2b9b4da0e98fca444972c3fca9.zip 4,384,463,388
14.1 23B74 95398e3503940a3dc9cbcaeab3ba587e00729d49.zip 4,014,516,895
14.1.1 23B81 7e9440d74acc7a1ddff960e2487ef596dd02f048.zip 4,014,918,698
14.1.2 23B92 1835b8b3698712560e3300cfb31c40c208a5984f.zip 4,013,647,108
14.2 23C64 fc195f2809f3c90cf12e392283dec492eea90c2a.zip 3,566,599,560
14.2.1 23C71 07890abac3c66ecc0cab4c5db786259cc89fd649.zip 3,564,685,296
14.3 23D56 8ceb85af26ff7e31d3b9c3ca82330bd4282950a1.zip 3,544,620,688
14.3.1 23D60 702d30c92c57e8b06445781da1c6d7dd5b3ff82c.zip 3,544,078,750
14.4 beta 5 23E5211a 0d342ec6ba9a085795aaa3a34438f54a4418b0f3.zip 1,804,947,755
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405

M2 Max & Ultra (WWDC 2023)

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
13.4 22F2063 5f2492e17a318f5746b9e11b548e559e20d151e7.zip 7,457,717,993
22F2073 a6d9f0e07506d4e9575c8926d4b6a9ddf4c9f724.zip 7,458,040,805
13.4.1 22F2083 ba7d1f3d5ce601bea67d38c3a002fa9159fdcc28.zip 7,458,265,934
13.5 22G74 492133268a456df7091abda6eebcb29b1559839a.zip 7,439,377,494
13.5.1 22G90 60c19d31223cc03feb1b6c16ade31af02394e9e6.zip 7,439,453,845
13.5.2 22G91 d0bd42c41ed00bd2de761f799a8cffdfb22aca34.zip 7,439,031,179
13.6 22G120 c8aba3d49407b8e3016ae5d2b724169e440994be.zip 7,437,004,780
13.6.1 22G313 65f8571260e60454b6498fa209b0f14a0011dc58.zip 7,438,183,320
13.6.3 22G436 7498e180e47f49f6c27f9f247f5aa4ae3f456483.zip 7,282,812,476
13.6.4 22G513 cdaf6318c968925a71558188e4b004164a2587b9.zip 7,282,517,247
13.6.5 RC 4 22G620 350be169dd512646fa53881d031dcb093c406c7c.zip 7,282,886,363
13.6.5 22G621 d92d9736497eed7a0d36c4b7c961723e816a5796.zip 7,282,673,905
13.6.6 22G630 48ccfb4604395368073f53fe6c8e1ba0b3d584cd.zip 7,283,402,184
14.0 23A344 d5511d6e1a945a2b9b4da0e98fca444972c3fca9.zip 4,384,463,388
14.1 23B74 95398e3503940a3dc9cbcaeab3ba587e00729d49.zip 4,014,516,895
14.1.1 23B81 7e9440d74acc7a1ddff960e2487ef596dd02f048.zip 4,014,918,698
14.1.2 23B92 1835b8b3698712560e3300cfb31c40c208a5984f.zip 4,013,647,108
14.2 23C64 fc195f2809f3c90cf12e392283dec492eea90c2a.zip 3,566,599,560
14.2.1 23C71 07890abac3c66ecc0cab4c5db786259cc89fd649.zip 3,564,685,296
14.3 23D56 8ceb85af26ff7e31d3b9c3ca82330bd4282950a1.zip 3,544,620,688
14.3.1 23D60 702d30c92c57e8b06445781da1c6d7dd5b3ff82c.zip 3,544,078,750
14.4 beta 5 23E5211a 0d342ec6ba9a085795aaa3a34438f54a4418b0f3.zip 1,804,947,755
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405

M3

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
13.5 22G2074 8bea980b81f5fbef9d6fc32f8d40dddc557487c5.zip 7,318,168,426
22G2080 d9d3910b9aa99f7ec3545399319017a439faf443.zip 7,318,529,301
13.6.2 22G2321 55a50afab5ba8209a8372b6c8283ebaf4fa4d52c.zip 7,320,537,991
13.6.3 22G436 7498e180e47f49f6c27f9f247f5aa4ae3f456483.zip 7,282,812,476
13.6.4 22G513 cdaf6318c968925a71558188e4b004164a2587b9.zip 7,282,517,247
13.6.5 RC 4 22G620 350be169dd512646fa53881d031dcb093c406c7c.zip 7,282,886,363
13.6.5 22G621 d92d9736497eed7a0d36c4b7c961723e816a5796.zip 7,282,673,905
13.6.6 22G630 48ccfb4604395368073f53fe6c8e1ba0b3d584cd.zip 7,283,402,184
14.1 23B2073 21affb899cf84691cf700551cc0774326253a0a1.zip 3,908,659,306
23B2077 2df306fa95320b157b4f6876ee8049f497acc2b7.zip 3,907,933,788
14.1.1 23B2082 b605e2cfd5801f00bd5b7a73aeff68ef3bb1aa5d.zip 3,909,082,662
14.1.2 23B2091 2f6697f2cb7541abd46a44ea488a22809193f868.zip 3,907,777,767
14.2 23C64 fc195f2809f3c90cf12e392283dec492eea90c2a.zip 3,566,599,560
14.2.1 23C71 07890abac3c66ecc0cab4c5db786259cc89fd649.zip 3,564,685,296
14.3 23D56 8ceb85af26ff7e31d3b9c3ca82330bd4282950a1.zip 3,544,620,688
14.3.1 23D60 702d30c92c57e8b06445781da1c6d7dd5b3ff82c.zip 3,544,078,750
14.4 beta 5 23E5211a 0d342ec6ba9a085795aaa3a34438f54a4418b0f3.zip 1,804,947,755
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405

M3 Pro & Max

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
14.1 23B2073 21affb899cf84691cf700551cc0774326253a0a1.zip 3,908,659,306
23B2077 2df306fa95320b157b4f6876ee8049f497acc2b7.zip 3,907,933,788
14.1.1 23B2082 b605e2cfd5801f00bd5b7a73aeff68ef3bb1aa5d.zip 3,909,082,662
14.1.2 23B2091 2f6697f2cb7541abd46a44ea488a22809193f868.zip 3,907,777,767
14.2 23C64 fc195f2809f3c90cf12e392283dec492eea90c2a.zip 3,566,599,560
14.2.1 23C71 07890abac3c66ecc0cab4c5db786259cc89fd649.zip 3,564,685,296
14.3 23D56 8ceb85af26ff7e31d3b9c3ca82330bd4282950a1.zip 3,544,620,688
14.3.1 23D60 702d30c92c57e8b06445781da1c6d7dd5b3ff82c.zip 3,544,078,750
14.4 beta 5 23E5211a 0d342ec6ba9a085795aaa3a34438f54a4418b0f3.zip 1,804,947,755
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405

M3 MacBook Air

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
14.4.1 23E224 25 March 2024 145a59d747e6944335ef3d5847af53270ac4c136.zip 13,596,994,167
14.3 23D2057 6e0736e0e53788718e4ed87ced945cc7f30251a7.zip 3,580,731,767
14.4 23E214 a0c7ec9d9d44e6fa1f16630843f0bb3bdf189d61.zip 1,149,704,405