Beta Firmware/Apple Watch/4.x

From The Apple Wiki

Apple Watch (1st generation)

Watch1,1

Version Build Keys Release Date
4.0 beta 15R5281f Watch1,1 5 June 2017
4.0 beta 2 15R5307f Watch1,1 21 June 2017
4.0 beta 3 15R5321h Watch1,1 13 July 2017
4.0 beta 4 15R5331g Watch1,1 24 July 2017
4.0 beta 5 15R5345g Watch1,1 7 August 2017
4.0 beta 6 15R5357b Watch1,1 14 August 2017
4.0 beta 7 15R5365a Watch1,1 21 August 2017
4.0 beta 8 15R5371a Watch1,1 28 August 2017
4.0 GM 15R372 Watch1,1 12 September 2017
4.1 beta 15R5823c Watch1,1 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch1,1 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch1,1 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch1,1 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch1,1 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch1,1 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch1,1 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch1,1 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch1,1 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch1,1 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch1,1 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch1,1 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch1,1 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch1,1 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch1,1 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch1,1 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch1,1 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch1,1 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch1,1 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch1,1 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch1,1 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch1,1 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch1,1 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch1,1 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch1,1 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch1,1 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch1,1 25 June 2018

Watch1,2

Version Build Keys Release Date
4.0 beta 15R5281f Watch1,2 5 June 2017
4.0 beta 2 15R5307f Watch1,2 21 June 2017
4.0 beta 3 15R5321h Watch1,2 13 July 2017
4.0 beta 4 15R5331g Watch1,2 24 July 2017
4.0 beta 5 15R5345g Watch1,2 7 August 2017
4.0 beta 6 15R5357b Watch1,2 14 August 2017
4.0 beta 7 15R5365a Watch1,2 21 August 2017
4.0 beta 8 15R5371a Watch1,2 28 August 2017
4.0 GM 15R372 Watch1,2 12 September 2017
4.1 beta 15R5823c Watch1,2 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch1,2 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch1,2 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch1,2 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch1,2 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch1,2 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch1,2 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch1,2 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch1,2 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch1,2 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch1,2 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch1,2 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch1,2 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch1,2 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch1,2 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch1,2 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch1,2 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch1,2 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch1,2 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch1,2 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch1,2 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch1,2 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch1,2 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch1,2 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch1,2 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch1,2 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch1,2 25 June 2018

Apple Watch Series 1

Watch2,6

Version Build Keys Release Date
4.0 beta 15R5281f Watch2,6 5 June 2017
4.0 beta 2 15R5307f Watch2,6 21 June 2017
4.0 beta 3 15R5321h Watch2,6 13 July 2017
4.0 beta 4 15R5331g Watch2,6 24 July 2017
4.0 beta 5 15R5345g Watch2,6 7 August 2017
4.0 beta 6 15R5357b Watch2,6 14 August 2017
4.0 beta 7 15R5365a Watch2,6 21 August 2017
4.0 beta 8 15R5371a Watch2,6 28 August 2017
4.0 GM 15R372 Watch2,6 12 September 2017
4.1 beta 15R5823c Watch2,6 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch2,6 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch2,6 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch2,6 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch2,6 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch2,6 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch2,6 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch2,6 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch2,6 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch2,6 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch2,6 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch2,6 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch2,6 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch2,6 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch2,6 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch2,6 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch2,6 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch2,6 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5535b Watch2,6 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5212a Watch2,6 2 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch2,6 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch2,6 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch2,6 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch2,6 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch2,6 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch2,6 25 June 2018

Watch2,7

Version Build Keys Release Date
4.0 beta 15R5281f Watch2,7 5 June 2017
4.0 beta 2 15R5307f Watch2,7 21 June 2017
4.0 beta 3 15R5321h Watch2,7 13 July 2017
4.0 beta 4 15R5331g Watch2,7 24 July 2017
4.0 beta 5 15R5345g Watch2,7 7 August 2017
4.0 beta 6 15R5357b Watch2,7 14 August 2017
4.0 beta 7 15R5365a Watch2,7 21 August 2017
4.0 beta 8 15R5371a Watch2,7 28 August 2017
4.0 GM 15R372 Watch2,7 12 September 2017
4.1 beta 15R5823c Watch2,7 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch2,7 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch2,7 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch2,7 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch2,7 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch2,7 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch2,7 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch2,7 17 November 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch2,7 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch2,7 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch2,7 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch2,7 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch2,7 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch2,7 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch2,7 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch2,7 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch2,7 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch2,7 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch2,7 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch2,7 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch2,7 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch2,7 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch2,7 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch2,7 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch2,7 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch2,7 25 June 2018

Apple Watch Series 2

Watch2,3

Version Build Keys Release Date
4.0 beta 15R5281f Watch2,3 5 June 2017
4.0 beta 2 15R5307f Watch2,3 21 June 2017
4.0 beta 3 15R5321h Watch2,3 13 July 2017
4.0 beta 4 15R5331g Watch2,3 24 July 2017
4.0 beta 5 15R5345g Watch2,3 7 August 2017
4.0 beta 6 15R5357b Watch2,3 14 August 2017
4.0 beta 7 15R5365a Watch2,3 21 August 2017
4.0 beta 8 15R5371a Watch2,3 28 August 2017
4.0 GM 15R372 Watch2,3 12 September 2017
4.1 beta 15R5823c Watch2,3 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch2,3 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch2,3 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch2,3 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch2,3 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch2,3 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch2,3 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch2,3 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch2,3 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch2,3 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch2,3 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch2,3 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch2,3 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch2,3 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch2,3 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch2,3 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch2,3 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch2,3 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch2,3 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch2,3 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch2,3 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch2,3 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch2,3 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch2,3 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch2,3 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch2,3 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch2,3 25 June 2018

Watch2,4

Version Build Keys Release Date
4.0 beta 15R5281f Watch2,4 5 June 2017
4.0 beta 2 15R5307f Watch2,4 21 June 2017
4.0 beta 3 15R5321h Watch2,4 13 July 2017
4.0 beta 4 15R5331g Watch2,4 24 July 2017
4.0 beta 5 15R5345g Watch2,4 7 August 2017
4.0 beta 6 15R5357b Watch2,4 14 August 2017
4.0 beta 7 15R5365a Watch2,4 21 August 2017
4.0 beta 8 15R5371a Watch2,4 28 August 2017
4.0 GM 15R372 Watch2,4 12 September 2017
4.1 beta 15R5823c Watch2,4 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch2,4 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch2,4 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch2,4 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch2,4 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch2,4 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch2,4 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch2,4 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch2,4 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch2,4 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch2,4 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch2,4 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch2,4 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch2,4 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch2,4 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch2,4 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch2,4 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch2,4 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch2,4 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch2,4 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch2,4 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch2,4 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch2,4 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch2,4 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch2,4 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch2,4 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch2,4 25 June 2018

Apple Watch Series 3

Watch3,1

Version Build Keys Baseband Release Date
4.1 beta 15R5823c Watch3,1 1.22.00 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch3,1 1.22.02-1 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch3,1 1.22.02 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch3,1 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch3,1 1.34.00 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch3,1 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch3,1 1.34.01 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch3,1 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch3,1 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch3,1 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch3,1 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch3,1 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch3,1 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch3,1 1.55.03 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch3,1 1.56.00 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch3,1 1.56.01 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch3,1 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch3,1 1.56.02 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch3,1 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch3,1 1.56.01 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch3,1 1.56.02 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch3,1 1.60.00 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch3,1 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch3,1 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch3,1 1.56.01 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch3,1 1.60.00 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch3,1 25 June 2018

Watch3,2

Version Build Keys Baseband Release Date
4.1 beta 15R5823c Watch3,2 1.22.00 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch3,2 1.22.02-1 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch3,2 1.22.02 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch3,2 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch3,2 1.34.00 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch3,2 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch3,2 1.34.01 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch3,2 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch3,2 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch3,2 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch3,2 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch3,2 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch3,2 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch3,2 1.55.03 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch3,2 1.56.00 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch3,2 1.56.01 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch3,2 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch3,2 1.56.02 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch3,2 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch3,2 1.56.01 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch3,2 1.56.02 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch3,2 1.60.00 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch3,2 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch3,2 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch3,2 1.56.01 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch3,2 1.60.00 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch3,2 25 June 2018

Watch3,3

Version Build Keys Release Date
4.1 beta 15R5823c Watch3,3 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch3,3 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch3,3 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch3,3 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch3,3 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch3,3 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch3,3 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch3,3 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch3,3 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch3,3 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch3,3 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch3,3 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch3,3 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch3,3 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch3,3 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch3,3 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch3,3 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch3,3 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch3,3 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch3,3 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch3,3 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch3,3 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch3,3 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch3,3 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch3,3 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch3,3 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch3,3 25 June 2018

Watch3,4

Version Build Keys Release Date
4.1 beta 15R5823c Watch3,4 27 September 2017
4.1 beta 2 15R5835d Watch3,4 9 October 2017
4.1 beta 3 15R5843a Watch3,4 16 October 2017
4.1 GM 15R846 Watch3,4 20 October 2017
4.2 beta 15S5085b Watch3,4 30 October 2017
4.2 beta 2 15S5090c Watch3,4 6 November 2017
4.2 beta 3 15S5100a Watch3,4 13 November 2017
4.2 beta 4 15S5102b Watch3,4 17 November 2017
4.2.2 beta 15S5530d Watch3,4 13 December 2017
4.2.2 beta 2 15S5534a Watch3,4 19 December 2017
4.2.2 beta 3 15S5536a Watch3,4 3 January 2018
4.2.2 beta 4 15S5540a Watch3,4 9 January 2018
4.2.2 beta 5 15S542 Watch3,4 19 January 2018
4.3 beta 15T5165e Watch3,4 25 January 2018
4.3 beta 2 15T5176c Watch3,4 7 February 2018
4.3 beta 3 15T5187e Watch3,4 21 February 2018
4.3 beta 4 15T5199f Watch3,4 6 March 2018
4.3 beta 5 15T5209a Watch3,4 12 March 2018
4.3 beta 6 15T5212a Watch3,4 16 March 2018
4.3.1 beta 15T5535b Watch3,4 2 April 2018
4.3.1 beta 2 15T5545b Watch3,4 16 April 2018
4.3.1 beta 3 15T5555c Watch3,4 1 May 2018
4.3.1 beta 4 15T5565a Watch3,4 7 May 2018
4.3.1 beta 5 15T5567a Watch3,4 14 May 2018
4.3.2 beta 15U5053b Watch3,4 30 May 2018
4.3.2 beta 2 15U5062a Watch3,4 13 June 2018
4.3.2 beta 3 15U5069a Watch3,4 25 June 2018