Beta OTA Updates/iPad mini/12.2

From The Apple Wiki

iPad mini 2

iPad4,4

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
12.2 beta 16E5181f 24 January 2019 338495e337e08aabee239e824a7de925f5a27152.zip 2,145,513,753
12.1.3 beta 4 16D5039a dab4f2daacd2965bcb5f6f89459138668c14d4a9.zip 614,498,799
12.2 beta 2 16E5191d 4 February 2019 66615e0a162ed97c5508e1e4e60f99d6cd5cd04d.zip 2,146,669,289
12.1.3 beta 4 16D5039a af8f2112c0ee664db7779209d2ed437ca7d4f343.zip 629,970,080
12.2 beta 16E5181f 8edf49a36e3a4ae9e8f3a10d2cc568537958353d.zip 259,151,907
12.2 beta 3 16E5201e 19 February 2019 52a07648df0057e2811966d71de7d69199476bc0.zip 2,145,477,847
12.1.3 beta 4 16D5039a af8ee116d07d0a440444f556cbff35b171f779dc.zip 642,521,029
12.2 beta 2 16E5191d 854b5f20673066cbc291aa04883c4aea16c2d083.zip 270,501,013
12.2 beta 4 16E5212f 4 March 2019 b45b36de103babf2f6da57eb56ca348a8b3c186d.zip 2,143,513,533
12.1.3 beta 4 16D5039a e441099b75a7853210d3a78e52b274d00039f3ea.zip 652,598,749
12.2 beta 3 16E5201e da81dc50cca4cf0343c6b1a58d931224395bbb95.zip 286,018,734
12.2 beta 5 16E5223a 11 March 2019 e1b5b19158254b9d73bee2361052480d2966928e.zip 2,143,905,341
12.1.3 beta 4 16D5039a 11235ddf7e6c31226fe2cca90753ec1182e84d9b.zip 653,462,700
12.2 beta 4 16E5212f 2bf10e7f129202bc3d05bf18e5f0fa1775b4c4d5.zip 194,997,433
12.2 beta 6 16E5227a 18 March 2019 4504e499f8cf152a6cc67f92c9d8b67332f6a7c9.zip 2,144,119,901
12.1.3 beta 4 16D5039a 8d7b9d18c0b1d63890f3e1e3a5e73ae5f7bc38df.zip 653,542,816
12.2 beta 5 16E5223a ac394b796040c8cc52f794080606af0955d0a213.zip 48,884,560

iPad4,5

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
12.2 beta 16E5181f 24 January 2019 945df7e41a88206a09a51497e8598cf072faec97.zip 2,166,406,020
12.1.3 beta 4 16D5039a f3f852775313db314bbf489774e7f21d2bddb941.zip 614,453,404
12.2 beta 2 16E5191d 4 February 2019 9e16415fdce39fe3b2e0f6faef8dae2c57b54eeb.zip 2,167,119,294
12.1.3 beta 4 16D5039a 176908bd7a02017a9169dd26b99d331aa947238e.zip 629,922,542
12.2 beta 16E5181f b118d3b9a0a5c5203df78a35143d38690e7c69da.zip 259,152,811
12.2 beta 3 16E5201e 19 February 2019 f82561fdf0b5dff37a10d40ac4747a84f9aa3609.zip 2,165,636,991
12.1.3 beta 4 16D5039a 07d7c33af2f74f4cf17a1258f406bf4a326b5411.zip 642,474,979
12.2 beta 2 16E5191d 5e0a528faba506900dcef41915e960fad1a770a2.zip 270,501,059
12.2 beta 4 16E5212f 4 March 2019 5d8d655938d12efe4bce8a1e31f93a3154164731.zip 2,161,629,248
12.1.3 beta 4 16D5039a 16a458ea02197dde4cfa92a475a3cc128f776db5.zip 652,553,765
12.2 beta 3 16E5201e 56f2b454e07850896c76366e95c29f7f87b6f4d8.zip 285,972,731
12.2 beta 5 16E5223a 11 March 2019 47c875b482eb5bf33326fd072c3739f250eed950.zip 2,161,829,736
12.1.3 beta 4 16D5039a 109e7b4181ad7e33ab6f5529134f50dcb58e87e3.zip 653,418,092
12.2 beta 4 16E5212f dff62e23f949f9c992c366cb4a15beca2a9aeb81.zip 194,997,835
12.2 beta 6 16E5227a 18 March 2019 dc91173187446916e652c0a23bca6d041ecc777f.zip 2,162,047,817
12.1.3 beta 4 16D5039a 8cc6bb863f709929547e7863b1fb8628c0daf2a7.zip 653,499,770
12.2 beta 5 16E5223a afd6a9ba6d4c7e81d9ca4420a260f950f6e1d1e6.zip 48,885,743

iPad4,6

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
12.2 beta 16E5181f 24 January 2019 1d95fddc80bb152f92099fba16400c09fb407552.zip 2,166,406,034
12.1.3 beta 4 16D5039a 7a30584fc920ee74d013c3ba8afe72e4a2672084.zip 614,452,732
12.2 beta 2 16E5191d 4 February 2019 32d253660bd0cdc3e080e92aac31bc1856e2a4e5.zip 2,167,119,298
12.1.3 beta 4 16D5039a bbad1a84ad31535ac309c2f6fa21212ea810c980.zip 629,923,804
12.2 beta 16E5181f 1ddcc180779697006f9795e557812a5d0f2b83d4.zip 259,152,228
12.2 beta 3 16E5201e 19 February 2019 dd0f3b293660ef745d5163b1c1ad4bbd191145b5.zip 2,165,636,978
12.1.3 beta 4 16D5039a 22fd99ee34227fcbd63ba5e3f1df8e73d2d027ad.zip 642,474,652
12.2 beta 2 16E5191d 7b20085b6d7036172a8f43a2103051c3311c031e.zip 270,501,062
12.2 beta 4 16E5212f 4 March 2019 2fd9e93a353dc00366a903e3d1d696ae59354c2f.zip 2,161,629,251
12.1.3 beta 4 16D5039a 64f0d4890ff59323619d1b59958c608d825466ab.zip 652,553,094
12.2 beta 3 16E5201e 24a63837ed94be744111bf9375ed33e08a95ffc6.zip 285,973,230
12.2 beta 5 16E5223a 11 March 2019 ade404b4bd7263468410c1fbd8051f1a9b1544ee.zip 2,161,829,729
12.1.3 beta 4 16D5039a fab20a41be3446861c5969d5e77d76347e751a5d.zip 653,418,223
12.2 beta 4 16E5212f 35da5f23c6d0c17c25f55a37be279822e161763f.zip 194,997,654
12.2 beta 6 16E5227a 18 March 2019 36bd6631b8dd51a35164fc5ecff84becd537eac1.zip 2,162,047,826
12.1.3 beta 4 16D5039a 66eaca8600e9a19ce348449f45c9a0c00b216f19.zip 653,498,127
12.2 beta 5 16E5223a 45fad8ba52d546346efc78dc5652dfb83d1a4c58.zip 48,885,593

iPad mini 3

iPad4,7

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
12.2 beta 16E5181f 24 January 2019 632bc465d6fca2364ab47e5d54ad3f1c29004396.zip 2,183,572,188
12.1.3 beta 4 16D5039a e0548c7d0b5fec610c643946f1c858745c175b5e.zip 639,463,772
12.2 beta 2 16E5191d 4 February 2019 ddffef89a567b88eefeed8a38e71e2464974c11e.zip 2,186,106,808
12.1.3 beta 4 16D5039a a262c51e8e6b61eb21742577a56e047aef726212.zip 655,246,058
12.2 beta 16E5181f 5ef96366069d2cc49ead77b901b37c7b10373f06.zip 261,048,380
12.2 beta 3 16E5201e 19 February 2019 11f611c25e45944c4e02cebc44fd7e1fab5d653c.zip 2,185,150,307
12.1.3 beta 4 16D5039a 64f38023821b745f585b57277b3819b2f3d24873.zip 669,278,728
12.2 beta 2 16E5191d 0ada4ce0aa672b684db6385da6c3991a93c95357.zip 295,932,576
12.2 beta 4 16E5212f 4 March 2019 e6c3d8a511a61fd64aaeae64b53c6fa241a14f78.zip 2,181,944,254
12.1.3 beta 4 16D5039a a58b70870c2d10ca1483f7da2d5655913b10aedc.zip 680,442,247
12.2 beta 3 16E5201e 893cc54f93361028edaa682fa02ee2eb8f0ba3cf.zip 311,506,356
12.2 beta 5 16E5223a 11 March 2019 ef14f18ab68b8d9eb5b3f9098cf91f88991ddf84.zip 2,181,833,285
12.1.3 beta 4 16D5039a 0e13f435344edcd338f11101b83f72cd334da429.zip 681,282,791
12.2 beta 4 16E5212f 264a4e59d97d9334261ce96bda3bbc098594d906.zip 220,133,936
12.2 beta 6 16E5227a 18 March 2019 dcae525af4c162caec878a638d15f8925cc746f7.zip 2,181,835,575
12.1.3 beta 4 16D5039a 9ed41314e37a87296e2852b450d1bb2604385c9b.zip 681,324,713
12.2 beta 5 16E5223a a826a020bb23bcbbe68b21ae270ed617e570acf4.zip 50,917,835

iPad4,8

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
12.2 beta 16E5181f 24 January 2019 4242ebb41a80b47b77bd790a3118b75623a57c3d.zip 2,206,867,039
12.1.3 beta 4 16D5039a 1eddf3871484fac13d965775c75a49e7a1d58d5a.zip 639,417,727
12.2 beta 2 16E5191d 4 February 2019 9b871234587056ada1f4f5332d7804f4605268f2.zip 2,206,258,722
12.1.3 beta 4 16D5039a a2c312538d7f070232fde06cf29e969fb4fd4eaf.zip 655,199,769
12.2 beta 16E5181f 97f320c3a6cd1460430923995790fb5b1273fd2c.zip 261,049,424
12.2 beta 3 16E5201e 19 February 2019 5084fe85c20d84622d6d97b14cf5fa240f0074dd.zip 2,205,356,913
12.1.3 beta 4 16D5039a f286ee2556836764c6913bd6540f1af68dd89c61.zip 669,233,234
12.2 beta 2 16E5191d b2b055384095752b82afb46002a5f5397f5e855c.zip 295,933,577
12.2 beta 4 16E5212f 4 March 2019 e630a3baa26276b24327665f1506f1e81063ebb0.zip 2,204,291,307
12.1.3 beta 4 16D5039a 1c139c46d3cae80f52279f39525377b700d87007.zip 680,398,679
12.2 beta 3 16E5201e dd818220a7c09f3fe519ce83ad3c041c583b77e9.zip 311,461,948
12.2 beta 5 16E5223a 11 March 2019 237a078983540b39e1d1c5650e8df1d3bd7513a1.zip 2,204,722,702
12.1.3 beta 4 16D5039a 7aef4e5fde1dbd6475e5b84d3f7a91ea4ab586dc.zip 681,238,798
12.2 beta 4 16E5212f 0c32cc69a47e3adc2a1fc5e7ee9b0497f12c4a81.zip 220,134,966
12.2 beta 6 16E5227a 18 March 2019 3077bafb13d44865142f8d8533e38d8933cfcc5d.zip 2,204,849,102
12.1.3 beta 4 16D5039a ea28a97e0929e69e233cfbf8d79458017dc07e6e.zip 681,280,006
12.2 beta 5 16E5223a 1f86a87c8c5aa5123f8f1c0773ba01b88ca2adbe.zip 50,918,985

iPad4,9

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
12.2 beta 16E5181f 24 January 2019 c6efb48c61ffc8d00f4b9832816d8ed5ce0a570d.zip 2,206,867,034
12.1.3 beta 4 16D5039a 9a70acbf6ffb866a4560b64d772f70644c7aa66a.zip 639,417,884
12.2 beta 2 16E5191d 4 February 2019 6afa31c94f3754cdc32ae6f252ae69606514e40e.zip 2,206,258,734
12.1.3 beta 4 16D5039a 53be31ae9a3805625023f3ad8d48fb0bb1bbc253.zip 655,199,847
12.2 beta 16E5181f 668e033eb18a160021d73058284696cf173571d0.zip 261,049,316
12.2 beta 3 16E5201e 19 February 2019 71788872782085b844afa7ce3f637c29a2624179.zip 2,205,356,929
12.1.3 beta 4 16D5039a d37a98d2ecae66beaf530ba927999cfb20baa9c5.zip 669,233,237
12.2 beta 2 16E5191d 934c23cffab874f1eb6d841f71337334d23cb0f8.zip 295,933,739
12.2 beta 4 16E5212f 4 March 2019 4c93bb2eb785a03183b654ff671c959712357181.zip 2,204,291,320
12.1.3 beta 4 16D5039a b6b084d2c62d3e8c92b6ad99204913c8028eea36.zip 680,398,471
12.2 beta 3 16E5201e 77229ab4b22749bc2588fc23df2660635a6dedd8.zip 311,462,053
12.2 beta 5 16E5223a 11 March 2019 11273feb345d7e822d66bfd947b5394d508fd418.zip 2,204,722,701
12.1.3 beta 4 16D5039a 48b2763d6914c8dfb952c2f176425974a74f4165.zip 681,238,775
12.2 beta 4 16E5212f 3e6ff40b13774f67e6a8bf5ba7a3cc091cd68d38.zip 220,135,463
12.2 beta 6 16E5227a 18 March 2019 022a8299a4dd3dded898f7397adb4517de350be4.zip 2,204,849,086
12.1.3 beta 4 16D5039a d875911cbe209325ef8b81449eac909f903ab9d7.zip 681,279,747
12.2 beta 5 16E5223a 2ddb901e3b53d0a9f33866bb3a82c92661586a07.zip 50,919,094

iPad mini 4

iPad5,1

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
12.2 beta 16E5181f 24 January 2019 c22ae59263332c4dc118ab720fb60b98a828a04c.zip 2,184,933,410
12.1.3 beta 4 16D5039a 4155ad8abe90621a87c8ec69aad36cf0dd3fb884.zip 640,824,063
12.2 beta 2 16E5191d 4 February 2019 066a5341499a1b78dc8ead57cee7513ddd684128.zip 2,187,471,062
12.1.3 beta 4 16D5039a 79f779d66296c21d12145083e5f8b7017b6ee224.zip 656,610,318
12.2 beta 16E5181f b08b561b95f7ea7ba1faea8adca2237e1646c5be.zip 262,413,259
12.2 beta 3 16E5201e 19 February 2019 721c52b627ec41987a8b720b86f1290420bb8fe0.zip 2,186,519,954
12.1.3 beta 4 16D5039a 0719c357fbb2a18b6cd2eb90b9344ea97834a2af.zip 670,648,986
12.2 beta 2 16E5191d 69300f94d3cefebc793f84ea64cfce01182fb98b.zip 297,301,975
12.2 beta 4 16E5212f 4 March 2019 f2ed47cfebc58819f541e52dde24beed6e8c0ca0.zip 2,183,304,662
12.1.3 beta 4 16D5039a b1a5efedf64e8705ab6cbc93464e84de143ded04.zip 681,803,289
12.2 beta 3 16E5201e 9d125a25695587e752452366cb3633a4a026e017.zip 312,866,365
12.2 beta 5 16E5223a 11 March 2019 12d5f610e77146e3c3f0e3c7dfb61e6b01bbb884.zip 2,183,201,195
12.1.3 beta 4 16D5039a f3d2f3af65b417ae4eb20bcfeb70732eabebc329.zip 682,650,093
12.2 beta 4 16E5212f 20b6221cc3e98001aebbc395c91a4cf788765dd4.zip 221,501,479
12.2 beta 6 16E5227a 18 March 2019 216f55c0a53ba9b79ac490adde5af971c46121f7.zip 2,183,203,624
12.1.3 beta 4 16D5039a 6315148eb2804c54186b487a039ebac59c9e3b9b.zip 682,693,071
12.2 beta 5 16E5223a 5b9a244fe145fd691a30d45a2875ace0ecf7b787.zip 52,286,044

iPad5,2

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
12.2 beta 16E5181f 24 January 2019 1e91669e2b5ec4b456531b173e69811b91df0915.zip 2,211,930,959
12.1.3 beta 4 16D5039a 0d022e88c4a3d86a505dae6450d8e9237e50a8d1.zip 640,772,487
12.2 beta 2 16E5191d 4 February 2019 a03a7edb61889164f4862e5aaed8d50c448f43c4.zip 2,213,845,379
12.1.3 beta 4 16D5039a 648a758a9e50ff692a8eed4ac1579107e6f7c5fe.zip 656,555,248
12.2 beta 16E5181f 0da042543420c0110d2812dbd45ace0dcf3f3ff0.zip 262,358,596
12.2 beta 3 16E5201e 19 February 2019 5dbeea654ad1107639343faca424124aea550ff1.zip 2,214,263,307
12.1.3 beta 4 16D5039a e0d678dcfc2610de2d1cc918fcf55dd706fd589c.zip 670,595,595
12.2 beta 2 16E5191d 342fada4a9e90c228ebf4d870b23d25b9ff3981f.zip 297,248,544
12.2 beta 4 16E5212f 4 March 2019 39ee7e5f8dcddfb8bc2f00029c43e3588f6a47d2.zip 2,210,706,409
12.1.3 beta 4 16D5039a 5b745ce70145bfb9bb86a0bc044da857eb7c2277.zip 681,751,887
12.2 beta 3 16E5201e 8082ec41a81260fd4f5c3f5b921c2864e0d9792b.zip 312,815,153
12.2 beta 5 16E5223a 11 March 2019 dc3ae9c92ae599eb28d0acaf6cc1dce294238846.zip 2,211,345,115
12.1.3 beta 4 16D5039a 96c8ba30e7a65065e48c2b12e2bd872b45c45474.zip 682,600,177
12.2 beta 4 16E5212f 9b219437b966f0c8f9a14f1f4f5d0454ad405166.zip 221,449,118
12.2 beta 6 16E5227a 18 March 2019 334751385ebc16e758a7ffad1996b5e0d5de69cb.zip 2,211,505,693
12.1.3 beta 4 16D5039a 060f5d1130920b9fb25568a70a534ec072b1acc6.zip 682,639,884
12.2 beta 5 16E5223a 6ce99488a467acea51662464a7d0b37969989608.zip 52,287,725