OTA Updates/iPhone/16.7.4

From The Apple Wiki

iPhone 8

iPhone10,1

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
16.7.4 20H240[1] 19 December 2023 c991ac183da15951aec8ae8cb61b1455ebcf08af.zip 4,708,681,635
20H240
14.5 18E199 d27108c82d4993f078e071c674c62df47452d78d.zip 3,552,331,492
14.5.1 18E212
14.6 18F72
14.7 18G69 1f493f9c7c2e59678e6f8eeea7d95705e7c325b2.zip 3,542,464,434
14.7.1 18G82
14.8 18H17
14.8.1 18H107
15.0 19A346 5f6113b604a87491e31f8569c6abf9ed47fdb71b.zip 3,099,773,184
15.0.1 19A348
15.0.2 19A404
15.1 19B74 a09543b6dab5e0ef5541cc5ec47d1618a67daa10.zip 3,035,956,572
15.2 19C56 438ba2eca9ec8e949637ce13a954558401dd636d.zip 3,030,883,471
15.2.1 19C63
15.3 19D50 645fd9f077ad63ecd505ce51fc9319f7a5967e2b.zip 3,066,222,124
15.3.1 19D52
15.4 19E241
15.4.1 19E258
15.5 19F77 5c40cd885d45d1380b515384ca2ad1050b3bca18.zip 2,998,062,471
15.6 19G71
15.6.1 19G82
15.7 19H12 e2cd3c2880147ecbbb52391d83504c113983d031.zip 2,987,194,067
15.7.1 19H117
15.7.2 19H218
16.0 20A362 7627e342e738989d8134f58e4a81a3ab1e845bf4.zip 1,824,031,375
16.0.2 20A380
16.0.3 20A392
16.1 20B82 9a0cbb9fbb9e0c6d1afc3370b15bfbc8621fa1f9.zip 1,736,078,191
16.1.1 20B101
16.1.2 20B110
16.2 20C65 74b1b21eeca1b99eebadd691d68c00179e61dd12.zip 1,747,326,378
16.3 20D47
16.3.1 20D67
16.4 20E247 46696c8f83767066afae74601978d81c1a0e3053.zip 645,011,641
16.4.1 20E252
16.5 20F66 553e92f6db5946aa813b6de49e2366e4b4406f2f.zip 539,799,903
16.5.1 20F75
16.6 20G75 5dabefe4e1cc9a3195a156b09484b7be07f34de5.zip 558,207,379
16.6.1 20G81
16.7 20H19
16.7.1 20H30
16.7.2 20H115 268b49999041d156358ccbe4ea6f05776bac9d8e.zip 283,828,824
16.7.3 20H232 5023fa4568ef5ea40ceb33b918aef45da3805dc6.zip 190,906,849

iPhone10,4

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
16.7.4 20H240[1] 19 December 2023 c991ac183da15951aec8ae8cb61b1455ebcf08af.zip 4,708,681,635
20H240
14.5 18E199 e3c363851e5c541183acda74b9ad6abdedef7dae.zip 3,538,379,866
14.5.1 18E212
14.6 18F72
14.7 18G69 c3a394b5b05e0d2ee8e58e2f617de591fcf6ed33.zip 3,528,510,480
14.7.1 18G82
14.8 18H17
14.8.1 18H107
15.0 19A346 cd5be3c9fff1e8924d132a2ecdf49bc8680f24c0.zip 3,085,823,005
15.0.1 19A348
15.0.2 19A404
15.1 19B74 da06e9b90cd7fabdde3061cc133a03aac47ac908.zip 3,021,999,528
15.2 19C56 2ba1f620f3c90ab108008dc9801a8acc550b97a2.zip 3,016,927,159
15.2.1 19C63
15.3 19D50 590b3cd7e0dc444d634325cf685ff80022778606.zip 3,052,268,269
15.3.1 19D52
15.4 19E241
15.4.1 19E258
15.5 19F77 33f01fab887f5bbe56a7258743d46d5d91a81ee7.zip 2,984,111,196
15.6 19G71
15.6.1 19G82
15.7 19H12 005c69c1b524d0405c4a87a428adf3d34801184c.zip 2,973,239,137
15.7.1 19H117
15.7.2 19H218
16.0 20A362 a10844a7772438467ab17772942b6c04a4a74a64.zip 1,810,077,669
16.0.2 20A380
16.0.3 20A392
16.1 20B82 70fb736a0fc11921d1cd59317acbe8a74304c785.zip 1,722,126,322
16.1.1 20B101
16.1.2 20B110
16.2 20C65 329f361411b7bf65ae28a726a72e78841bdc1b39.zip 1,733,374,285
16.3 20D47
16.3.1 20D67
16.4 20E247 2e433843d953f443319937ba303607544ed8c49c.zip 631,058,540
16.4.1 20E252
16.5 20F66 bce71d586ebd40208c1f2cee7e2a61828086e8d4.zip 525,845,182
16.5.1 20F75
16.6 20G75 86067eea8b6d7dc15590b04ef07d3c94d80587b6.zip 544,254,012
16.6.1 20G81
16.7 20H19
16.7.1 20H30
16.7.2 20H115 b93771a016f686bb22b5f6062593a12c822b8256.zip 269,876,276
16.7.3 20H232 3a568d61f68bec1d0c832f1afb7be2185f6addf3.zip 176,925,120

iPhone 8 Plus

iPhone10,2

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
16.7.4 20H240[1] 19 December 2023 a7459a52939eec5a595fef4ac3c157f05e01b47c.zip 4,819,046,653
20H240
14.5 18E199 1032bb9527fb1d36df2dbb47a4e4a90e5d1aed78.zip 3,614,631,596
14.5.1 18E212
14.6 18F72
14.7 18G69 951dc255f3c615ff061b2086fdef76566d75484d.zip 3,603,628,652
14.7.1 18G82
14.8 18H17
14.8.1 18H107
15.0 19A346 2f3695fd08d5b8d8710aae3cf3c1e45d7ecf70e7.zip 3,144,951,502
15.0.1 19A348
15.0.2 19A404
15.1 19B74 bc8348289ce93edabc502944157e0af92773cf99.zip 3,080,373,273
15.2 19C56 a2e1162ca5fcca675fecd7c10338569606187fd1.zip 3,073,678,090
15.2.1 19C63
15.3 19D50 96aed09ed19dc2b477bbbd2894d0a16ebf713821.zip 3,108,131,396
15.3.1 19D52
15.4 19E241
15.4.1 19E258
15.5 19F77 9f7a31f2a09045e27d5ae046bd2edabce1b706d7.zip 3,039,926,362
15.6 19G71
15.6.1 19G82
15.7 19H12 16c389e24f0e38c291541ecfed8f7d8c76602bf5.zip 3,029,904,384
15.7.1 19H117
15.7.2 19H218
16.0 20A362 8c085efde0da10944e38dc00166d944af0a0dd01.zip 1,836,529,992
16.0.2 20A380
16.0.3 20A392
16.1 20B82 9d90290f2d9eea0a26c86e31bb3525b38554c3b9.zip 1,747,724,493
16.1.1 20B101
16.1.2 20B110
16.2 20C65 022dc1c568c6fcd3e5d1cb54b4acc4234aae5936.zip 1,756,483,124
16.3 20D47
16.3.1 20D67
16.4 20E247 ad3a16f3a223e9cea3cb82757c23985d69401713.zip 648,817,720
16.4.1 20E252
16.5 20F66 b1d3418124b5d19e5f650b97b38b13de7b7d929d.zip 539,424,566
16.5.1 20F75
16.6 20G75 ba3b7a51be23882ef497a181bfbd799a59d26eef.zip 557,848,785
16.6.1 20G81
16.7 20H19
16.7.1 20H30
16.7.2 20H115 22e7f390eebc10d1b0f1ed11f537e3fdf027fa1b.zip 284,672,844
16.7.3 20H232 1dc6a3825790fdac1f26794d9dcbbf26b8a7353f.zip 191,813,635

iPhone10,5

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
16.7.4 20H240[1] 19 December 2023 a7459a52939eec5a595fef4ac3c157f05e01b47c.zip 4,819,046,653
20H240
14.5 18E199 ff393b7b30ac714f6e98e021062b012025f8115e.zip 3,600,678,732
14.5.1 18E212
14.6 18F72
14.7 18G69 94008778d3129aade77ca504081d45a5f80d4561.zip 3,589,673,736
14.7.1 18G82
14.8 18H17
14.8.1 18H107
15.0 19A346 bdb62ac69c9b1b054dfa28d0c89b34dee0ecb833.zip 3,130,997,325
15.0.1 19A348
15.0.2 19A404
15.1 19B74 e4e644247d27796532e70a2ab09cbab5252c83e6.zip 3,066,421,818
15.2 19C56 fa841a2044328dd8d15bf4afa6dae6da044733ae.zip 3,059,723,659
15.2.1 19C63
15.3 19D50 e7b7c080660947c4ecf6ed63ff5b2139bfb6e835.zip 3,094,179,321
15.3.1 19D52
15.4 19E241
15.4.1 19E258
15.5 19F77 65c0036ca40f2c987f87a083b55d9f6cdcc548f9.zip 3,025,972,794
15.6 19G71
15.6.1 19G82
15.7 19H12 80a8379dc29a2a3459c4d33b805788620b86895a.zip 3,015,953,076
15.7.1 19H117
15.7.2 19H218
16.0 20A362 ab50c7746dc3caddb3d9f94fa43deee068446c79.zip 1,822,577,952
16.0.2 20A380
16.0.3 20A392
16.1 20B82 6edde8604c7f317684d05ee0b652e8c362ba95a2.zip 1,733,772,863
16.1.1 20B101
16.1.2 20B110
16.2 20C65 9464490dd32f175c94e611c37824e8420e7e04f4.zip 1,742,529,970
16.3 20D47
16.3.1 20D67
16.4 20E247 f55f1aff43edae712d7ca11bd9c128116b1f5b6c.zip 634,864,158
16.4.1 20E252
16.5 20F66 b5c42b44a61c95752ac99a5baf14c613770a9b7a.zip 525,471,427
16.5.1 20F75
16.6 20G75 6377eb73963f37e2359ae81476fa4c09e50aeee7.zip 543,897,093
16.6.1 20G81
16.7 20H19
16.7.1 20H30
16.7.2 20H115 f85096bdf48296a542824911e182ad6ec3a38f9b.zip 270,720,139
16.7.3 20H232 c53ff3a3c287c15a9f671c03ac30b30dd4c634df.zip 177,831,767

iPhone X

iPhone10,3

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
16.7.4 20H240[1] 19 December 2023 a5dab736ad45ebd298fc536b1410723f3e6fa582.zip 4,833,691,500
20H240
14.5 18E199 53f9263b60a279a0786495e7a58a78d194a99da4.zip 3,619,364,628
14.5.1 18E212
14.6 18F72
14.7 18G69 08f38cb52d87294393dd5f7a7070b5fc675bf6c8.zip 3,608,059,497
14.7.1 18G82
14.8 18H17
14.8.1 18H107
15.0 19A346 50521cb1119cddbcc86655c514c37188be85dad2.zip 3,149,404,133
15.0.1 19A348
15.0.2 19A404
15.1 19B74 22c45c590c43ce3be724422470043242eb5bb43a.zip 3,085,258,297
15.2 19C56 ace039e53731a75eaeebfa6ced13cbaaef6e029e.zip 3,078,481,504
15.2.1 19C63
15.3 19D50 f295a4395790f479c731bd6347356e40179cdf12.zip 3,113,538,744
15.3.1 19D52
15.4 19E241
15.4.1 19E258
15.5 19F77 2e86ab7d5bcae270810f6c1033b277d87bd550f5.zip 3,044,638,367
15.6 19G71
15.6.1 19G82
15.7 19H12 f957f3c49b4a0bd94ef86fa45cb0e3ad473161ca.zip 3,034,628,786
15.7.1 19H117
15.7.2 19H218
16.0 20A362 7bc3979c152143cd596b93256a8110098b4ae460.zip 1,842,167,499
16.0.2 20A380
16.0.3 20A392
16.1 20B82 fdec11829ce0f3cf479f301fc7a343ceb44b5e4d.zip 1,743,335,967
16.1.1 20B101
16.1.2 20B110
16.2 20C65 4f6559e0d898acc9e47da901fd4346852420e68a.zip 1,764,551,583
16.3 20D47
16.3.1 20D67
16.4 20E247 26aef23f721d5d17126ad856bca71e4882cc1251.zip 652,293,089
16.4.1 20E252
16.5 20F66 0b66209f252b07e45bf5de85bbea7d1f6de2a53f.zip 544,641,611
16.5.1 20F75
16.6 20G75 22c8550f982d405a946b88926ec1fb312b62ab10.zip 562,525,555
16.6.1 20G81
16.7 20H19
16.7.1 20H30
16.7.2 20H115 3156593cce9a6ac45e7226437c86b027009e4d3f.zip 288,687,856
16.7.3 20H232 3961afedeef2d4c0104170ab2a0546bce6d6facd.zip 195,877,644

iPhone10,6

Version Build Prerequisite Version Prerequisite Build Release Date OTA Download URL File Size
16.7.4 20H240[1] 19 December 2023 a5dab736ad45ebd298fc536b1410723f3e6fa582.zip 4,833,691,500
20H240
14.5 18E199 a7fef0a231124e6bd72d3d08775ae9c8ffdbc966.zip 3,605,411,160
14.5.1 18E212
14.6 18F72
14.7 18G69 6e9b30e9258867bdcaac44453ada0678f87afdc1.zip 3,594,106,744
14.7.1 18G82
14.8 18H17
14.8.1 18H107
15.0 19A346 f1bd179ae19f7fa576ecb74aaa9c7649a82b0cc3.zip 3,135,451,333
15.0.1 19A348
15.0.2 19A404
15.1 19B74 025cb5f2216e7312384cf801a73c1af9a5ced7eb.zip 3,071,304,476
15.2 19C56 c808f7bdb0f98f4c955f1d166a5911e3ed599468.zip 3,064,533,627
15.2.1 19C63
15.3 19D50 967d6a61d058dc6bfc855a19c07fb40915ab49e4.zip 3,099,582,780
15.3.1 19D52
15.4 19E241
15.4.1 19E258
15.5 19F77 eceb7921f9810578a3f30c1b31f3438e89d9d1a8.zip 3,030,685,887
15.6 19G71
15.6.1 19G82
15.7 19H12 ddde4367f3eb55f6da11be65f5609022d5039558.zip 3,020,674,372
15.7.1 19H117
15.7.2 19H218
16.0 20A362 c5e16af826e4ef48a1eaceaf437b98e8042907b5.zip 1,828,214,350
16.0.2 20A380
16.0.3 20A392
16.1 20B82 13d8fdc991c103420cb37ab49a84edc166972d57.zip 1,729,378,715
16.1.1 20B101
16.1.2 20B110
16.2 20C65 5bb232ef19c5f4d450de021b9fbfc6f6cf039eed.zip 1,750,605,049
16.3 20D47
16.3.1 20D67
16.4 20E247 42463c67f5d5750529de3f2c3bedc40180fb84a7.zip 638,339,395
16.4.1 20E252
16.5 20F66 6f8eeec7a2e32ff6604139ff3ca0a7566fd533c9.zip 530,688,023
16.5.1 20F75
16.6 20G75 2d765eabb021ecb0d270e231b6b2d56d83299575.zip 548,572,867
16.6.1 20G81
16.7 20H19
16.7.1 20H30
16.7.2 20H115 1d14126780b1877dbe3a8bb12f860e9d4cec75cf.zip 274,734,582
16.7.3 20H232 ca1c2614b088487ef94fafdb08391a3c3c2473d7.zip 181,895,981

Notes

  1. ^ a b c d e f Apple inflated the build number in its mesu.apple.com listing, presumably to make the device recognize the update.
    (e.g. 20H240 was listed as 20H6240.) The listings on this page use the build number displayed on the device.